Јавна документа

Мој избор је ГРФ!
На овој страници издвојене су најважније групе докумената. За претрагу свих докумената по садржају унутар текста на располагању стоји претраживач докумената и вести!
Општа акта од
Пословник о раду Стручног колегијума шефова катедара ГРФ 2023-04-12
Пословник о раду Изборног већа ГРФ 2023-04-12
Пословник о раду Наставно-научног већа ГРФ 2023-04-12
Пословник о раду Савета ГРФ 2023-04-12
Статут Грађевинског факултета 2023-04-12
Статут Универзитета у Београду 2023-04-12
Закон о науци и истраживањима бр.49/19 2023-04-12
Закон о високом образовању бр.88/17,27/18,73/18,67/19,6/20,11/21,67/21 2023-04-12Информације од јавног значаја од
Извештај о бројном стању запослених К24021 2023-02-07
Изјава о мисији, визији и циљевима Грађевинског факултета 2023-02-07
План за увођење и развој финансијског управљања и контроле ГРФ 2023-02-07
Годишњи извештај о раду ГРФ за 2019_20 школску годину 2023-02-07
Годишњи извештај о раду ГРФ за 2018_19 школску годину 2023-02-07
Годишњи извештај о раду ГРФ за 2017_18 школску годину 2023-02-07
Информатор о раду ГРФ за 2021. годину 2023-02-07
Информатор о раду ГРФ за 2019. годину 2023-02-07
План рада ГРФ за 2020. и 2021. годину 2023-02-07
Захтев за приступ информацији од јавног значаја 2023-02-07Систем квалитета од
Правилник о раду комисија за обезбеђење квалитета Грађевинског факултета 2023-02-07
Правилник о обезбеђењу квалитета Грађевинског факултета 2023-02-07
Систем квалитета Грађевинског факултета - Заинтересоване стране 2023-02-07
Стратегија обезбеђења квалитета Грађевинског факултета 2023-02-07
Политика квалитета Грађевинског факултета 2023-02-07Родна равноправност од
Закон о родној равноправности (Сл. гласник бр. 52_21) 2023-02-07
ГРФ План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2023-02-07
План управљања ризицима од принципа родне равноправности 2024-02-13Етика од
Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду 2023-02-07
Правилник о поступку утврђивања етичке одговорности УБ 2023-02-07
Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова УБ 2023-02-07
Правилник о раду Етичке комисије ГРФ 2023-02-07
Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику УБ 2023-02-07
Кодекс пословне етике запослених ГРФ 2023-04-28Паркинг од
Правилник о коришћењу паркинга Грађевинског факултета 2023-02-07
Захтев за коришћење паркинга 2023-02-07Правилници (избор у звања) од
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника УБ бр.192/16,195/16,199/17,203/18,223/21 2023-02-07
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника УБ бр.237/22,240/22,242/22 2023-02-07
Образац 1 Предлог за избор у наставно звање 2023-02-07
Образац 2 Предлог за избор наставника страног језика и вештина 2023-02-07
Образац 3В Сажетак реферата 2023-02-07
Образац 4 Изјава о изворности 2023-02-07
Одлука о извођењу приступног предавања УБ бр.195/16 2023-02-07
Одлука о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања УБ бр.06-2464/8-17 2023-02-07
Записник о приступном предавању кандидата ГРФ 2023-02-07
Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.159/20 2023-02-07
Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора УБ бр.135/07,178/14,241/22 2023-02-07
Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса УБ бр.206/18,213/20 2023-02-07
Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи бр.132/06,153/10,242/22 2023-02-07
Правилник о извођењу приступног предавања ГРФ бр.22/201-3-16 2023-07-10
Правилник о стицању истраживачких и научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.159/20,14/23 2023-04-12
Образац 5 Изјава члана Комисије - сукоб интереса 2023-02-24Правилници (студенти) од
Правилник о упису студената на студијске програме УБ бр.208/19,212/19,241/22 2023-02-07
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга ГРФ 2023-02-07
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање школарине ГРФ 2023-02-07
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга ГРФ 2023-02-07
Правилник о условима и начину ослобађању плаћања школарина ГРФ 2023-02-07
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту ГРФ 2023-02-07
Одлука о начину одржавања испита на ГРФ 2023-02-07
Правилник о докторским студијама ГРФ 2020 2023-02-07
Правилник о докторским студијама УБ бр.191/16,212/19,215/20,217/20,228/21,230/21,241/22 2023-02-07
Упутство о облику и садржају докторске дисертације УБ 2023-02-07
Правилник о поступку провере оригиналности докторске дисертације УБ бр.204/18 2023-02-07
Критеријуми за бодовање радова студената докторских студија ГРФ 2023-02-07
Одлука о именовању ментора ГРФ 2023-02-07
Правилник о изради дипломског рада ГРФ 2023-02-07
Правилник о изради мастер рада ГРФ 2023-02-07
Правилник о изради синтезног рада ГРФ 2023-02-07
Правилник о извођењу практичне и стручне наставе студената студијског програма Геодезија ГРФ 2023-02-07
Правилник о извођењу стручне праксе студената студијског програма Грађевинарство ГРФ 2023-02-07
Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова УБ бр.160/11,196/16,205/18 2023-02-07
Правилник о раду Студентског парламента ГРФ 2023-02-07
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената УБ бр.172/13,180/14 2023-02-07
Правилник о критеријуму и начину подршке студентима из осетљивих друштвених група ГРФ 2023-02-07
Правилник о ангажовању студената демонстратора ГРФ 2023-02-07
Правилник о дисциплинској одговорности студената УБ бр.189/16 2023-02-07
Образац Уверења 2023-02-07
Правилник о докторским студијама 2020 2023-10-03
Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије пречишћен текст ГРФ 2023-04-28
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника УБ бр. 246/23 2023-04-21
Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом УБ бр. 234/22 2023-04-12
Правилник о докторским студијама ГРФ 2013 2023-04-12
Правилник о докторским студијама ГРФ 2008 2023-04-12
Правилник о докторским студијама УБ бр.191/16 2023-04-12
Правилник о докторским студијама ГРФ 2015 2023-04-12Правилници (општи) од
Правилник о заснивању спонзорских пакета Грађевинског факултета - пречишћен текст 2023-12-28
Правилник о обрачуну и исплати плата накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету - пречишћен текст 2023-12-28
Правилник о изменама Правилника о заснивању спонзорских пакета Грађевинског факултета 2023-12-28
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрачуну и исплати плата накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету 2023-12-28
Правилник о буџетском рачуноводству Грађевинског факултета 2023-06-14
Правилник о заштити података о личности на Грађевинском факултету у Београду – пречишћен текст 2023-06-08
Правилник о изменама и допунама Правилника о заштити података о личности на Грађевинском факултету у Београду 2023-06-08
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету 2023-06-08
Правилник о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету - пречишћен текст 2023-06-08
Правилник о раду - пречишћен текст 2023-06-08
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду 2023-06-08
Прилог 1_Пријава сексуалног узнемиравања на ГРФ 2023-04-28
Прилог 2_Дисциплинска пријава сексуалног узнемиравања на ГРФ 2023-04-28
Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања ГРФ 2023-04-28
Правилник о заснивању спонзорских пакета ГРФ 2023-04-21
Правилник о заштити података о личности ГРФ 2023-04-18
Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања УБ бр.227/21 2023-04-12
Правилник о раду ГРФ 2023-04-12
Правилник о организацији и систематизацији радних места ГРФ 2023-04-12
Правилник о раду Библиотеке ГРФ 2023-04-12
Правилник о коришћењу услуга ЦИТ-а ГРФ 2023-04-12
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ГРФ 2023-04-12
Правилник о допуни Правилника о управљању сукобом интереса ГРФ 2023-04-12
Правилник о управљању сукобом интереса ГРФ 2023-04-12
Правилник о безбедности и здрављу на раду ГРФ 2023-04-12
Правилник о евидентирању присуства запослених на послу ГРФ 2023-04-12
Правилник о обрачуну и исплати плата, накнада и других примања запослених ГРФ 2023-04-12
Исправка грешке у Правилнику о обрачуну и исплати плата, накнада и других примања запослених ГРФ 2023-04-12
Правилник о планирању и спровођењу поступка јавне набавке на које се закон не примењује ГРФ 2023-04-12
Правилник о образовању током читавог живота ГРФ 2023-04-12
Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи ГРФ 2023-04-12Одлуке од
Одлука о утврђивању Модела расподеле средстава за научноистраживачки рад за 2024. 2024-01-05
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2023 2023-09-26
Одлука о висини школарине 2023 2023-05-24
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2020_21 2023-04-12
Одлука о моделу вредновања за рангирање пријављених кандидата приликом пријема на високошколске установе 2023-04-03
Одлука о изменама и допунама статута Грађевинског факултета у Београду 2023-01-31
Одлука о висини школарине - пречишћен текст 2022/23. 2022-12-13
Одлука о умањењу школарина 2022 2022-12-13
Измене и допуне одлуке о школаринама и накнадама 2022-12-13
Одлука о критеријумима за бодовање радова са прилозима- акредитација 2021 2022-08-15
Одлука о критеријумима за бодовање радова - акредитација 2021 2022-07-01
Одлука о висини школарине за 2022/23 2022-05-19
Одлука о измени и допуни одлуке о висини школарине бр.23/15-2 од 05.07.2019. 2022-05-19
Одлука о увођењу додатног COVID 19 рока за 2021/22 2022-04-14
Одлука 14.03.2022. 2022-03-17
Одлука о ослобађању и умањењу школарине за школску 2021-22 2022-01-18
Мастер студије-прелаз са плана 2014 на 2021 Геодезија 2021-12-16
Мастер студије-прелаз са плана 2014 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Мастер студије-прелаз са плана 2008 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Мастер студије-прелаз са плана 2005 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Прелаз са наставног плана 2005 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Услови преласка на студијске програме основних студија по акредитацији 2021 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2014 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2008 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2005 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 1993 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2014 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2008 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 1993 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Коначна ранг листа 2021 ГР 2021-07-05
Обавештење уз коначну ранг листу 2021-07-05
Одлука о признавању испита на МАС план 2005 на 2014 2020-12-15
Одлука о признавању испита на МАС план 2008 на 2014 2020-12-15
Одлука декана мере КОВИД19 допуна новембар 2020 2020-11-26
Одлука о обавезном похађању предмета 2020-10-20
Одлука о изборном предмету "Хидрогенско коришћење вода" на Мастер академским студијама 2020-10-20
Ковид мере септембар 2020 2020-10-08
Одлука декана мере КОВИД19 допуна септембар 2020 2020-09-30
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2020/21. 2020-09-21
Одлука о именовању ментора на докторским студијама 2020-08-27
Одлука о висини школарине 2020 2020-06-01
Одлука ковид19 2020-05-28
Одлука 18.мај 2020-05-15
Одлука о последњој рати школарине 2020-05-12
Испитни рок лето 2020 ковид19 2020-04-28
Предиспитне обавезе 2020 2020-04-25
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2019-12-17
Додатно полагање испита и важење писменог дела испита 2019-09-18
Одлука о условима уписа у наредне године студија у школској 2019/20. 2019-09-18
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету - нова 2019-07-05
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету 2019-05-29
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање школарине 2018-12-03
Допунски септембарски рок 2018-09-19
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2018-09-19
Одлука - право на накнаду трошкова превоза 2018-08-28
Одлука о коришћењу службених возила 2018-07-20
Одлука о допуни одлуке о висини школарине 2018-07-06
Одлука о контроли забране пушења 2018-07-03
Обавештење о лицима задуженим за контролу забране пушења 2018-07-03
Одлука о утицајности научних резултата 2018-07-03
Одлука - остваривање права на мировање студената 2018-05-11
Одлука - условни предмети школска 2008/2009 2018-05-11
Одлука о праву на продужетак рока за завршетак докторских студија 2018-05-11
Одлука о начину одржавања испита на Грађевинском факултету 2018-02-02
Одлука о условним предметима - наставни план 2005. 2018-01-29
Одлука - условни предмети, школска 2009/2010. 2018-01-29
Одлука о условним предметима - наставни план 2014. 2018-01-29
Избор у звање редовних професора - цитираност 2018-01-09
Допуне Одлуке о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у и Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-15
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2017-12-13
Допуна одлуке о висини осталих накнада 2017-03-01
Допуна одлуке о висини школарине и осталих накнада 2017-01-09
Одлука о преласку са наставног плана 2008 на 2014 2016-10-06
Одлука о редоследу полагања испита на основним студијама 2016-03-01
Одлука о признавању испита из 2005. при поновном упису 2015-12-30Избор у звања од
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Синиша Саватовић, маст.инж.грађ. 2024-02-12
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Младен Шошкић 2024-01-23
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Драгутин Протић 2024-01-22
Реферат за избор у звање једног редовног професора - др Тина Дашић 2024-01-16
Реферат за избор у звање једног редовног професора - др Јелена Добрић 2024-01-15
Реферат за избор у звање једног доцента - др Жељко Василић 2024-01-05
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Кристина Костадиновић Вранешевић, маст.инж.грађ. 2023-12-29
Извештај за избор у звање сарадник у настави- Игор Гајинов, дипл.инж.грађ. 2023-12-28
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Никола Станчић, маст.инж.геодез.. 2023-12-25
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Иван Глишовић 2023-12-22
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Светлана Костић 2023-12-12
Реферат за избор у звање једног доцента - др Марија Грујић 2023-12-05
Реферат за избор у звање једног доцента - др Невена Симић 2023-12-05
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Стефан Крстић, маст.инж.грађ. 2023-12-04
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Маја Ранисављевић, маст.инж.грађ. 2023-12-04
Реферат за избор у звање једног доцента - др Емилија Јочић 2023-12-04
Реферат за избор у звање једног редовног професора - др Милан Килибарда 2023-11-30
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Матија Бошковић, маст.инж.грађ. 2023-11-24
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Милица Виодовић, маст.инж.грађ. 2023-11-09
Реферат за избор у звање једног доцента - др Марија Петровић 2023-11-08
Реферат за избор у звање једног ванредног професора - др Станко Ћорић 2023-11-07
Реферат за избор у звање једног доцента - др Ненад Бродић 2023-11-06
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Алекса Кушљевић 2023-10-26
Реферат за избор у звање редовног професора - др Владана Рајаковић Огњановић 2023-10-23
Реферат за избор у звање једног доцента - др Ђорђе Недељковић 2023-09-14
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Филип Ђорђевић, маст.инж.грађ. 2023-09-12
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Иван Игњатовић 2023-09-06
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Зоран Пуцановић 2023-08-30
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Магдалена Драговић 2023-08-17
Реферат за избор у звање два доцента - др Иван Лазаревић и др Александра Ерић 2023-08-16
Реферат за избор у звање једног доцента - др Марко Маринковић 2023-08-16
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Зорана Науновић 2023-08-14
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Драгутин Павловић 2023-08-07
Реферат за избор у звање једног доцента - др Милена Давидовић 2023-07-19
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Петко Вранић, маст.инж.геодез. 2023-06-02
Реферат за избор у звање једног доцента - др Радован Госпавић 2023-05-18
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Горан Тодоровић 2023-05-15
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Матеја Кнежевић 2023-04-21
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Марко Пејић 2023-04-07
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Милица Копривица, маст.инж.грађ. 2023-04-06
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Зоран Мишковић 2023-03-30
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Никола Кнежевић, маст.инж.грађ. 2023-03-08
Реферат за избор у звање једног доцента - др Будо Зиндовић 2023-02-10
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Марија Нефовска - Даниловић 2023-02-06
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Бранко Миловановић 2023-02-03
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Марија Ивановић 2023-02-01
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Стефан Ж. Митровић 2023-01-31
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Стефан Крстић 2023-01-31
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Aнастасија Анђелковић 2023-01-18
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Саша Стошић 2022-12-30
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Јелена Николић и Марија Милојевић 2022-12-30
Извештај за избор у истраживачко звање - истраживач сарадник - Никола Мирковић 2022-12-23
Реферат за избор у звање једног доцента - др Снежана Мараш Драгојевић 2022-12-16
Реферат за избор у звање једног доцента - др Сања Јоцковић 2022-12-16
Реферат за избор у звање једног доцента - др Ана Надажди 2022-12-06
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Матија Бошковић 2022-12-06
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Маја Ранисављевић 2022-12-06
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Ксенија Мицић 2022-12-05
Извештај за избор у звање виши научни сарадник - др Вељко Продановић 2022-12-05
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Милена Раковић 2022-12-05
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Наташа Прашчевић 2022-11-23
Реферат за избор у звање једног доцента - др Исидора Јаковљевић 2022-11-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Рајица Михајловић 2022-11-07
Реферат за избор у звање редовног професора - в. проф. др Марија Обрадовић 2022-11-02
Реферат за избор у звање доцента - доц. др Ања Ранђеловић 2022-11-02
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Жељко Цвијетиновић 2022-10-28
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Јован Поповић 2022-10-19
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Марина Ћетковић 2022-09-23
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Филип Трпчевски 2022-09-20
Реферат за избор у звање доцента - др Вељко Коковић 2022-08-30
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Снежана Машовић 2022-08-30
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Стефанија Стојковић 2022-08-22
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Милева Самарџић Петровић 2022-07-13
Реферат за избор у звање доцента - др Александар Радевић 2022-07-12
Реферат за избор у звање једног доцента - др Слободан Јелић, др Невена Ранковић 2022-07-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Бранислава Лекић 2022-06-13
Реферат за избор у звање редовног професора - др Милош Станић 2022-05-05
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Ана Надажди 2022-04-26
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Александар Ђукић 2022-04-11
Реферат за избор у звање доцента - др Андријана Тодоровић 2022-04-07
Реферат за избор у звање два доцента - др Милутин Пејовић и др Јован Ковачевић 2022-04-04
Реферат за избор у звање редовног професора - др Димитрије Закић 2022-04-01
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Загорка Госпавић 2022-03-30
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Олег Одаловић 2022-03-28
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Петко Вранић 2022-03-28
Реферат за избор у звање доцента - др Роберт Љубичић 2022-03-07
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Петар Бурсаћ 2022-02-28
Реферат за избор у звање доцента - др Никола Росић 2022-02-08
Извештај за избор у звање истраживач сарадник -Стефан Врањевац 2022-01-21
Извештај за избор у звање истраживач сарадник -Никола Обрадовић 2022-01-21
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Иван Милићевић 2022-01-20
Извештај за избор у звање асистента студента докторских студија - Огњен Говедарица 2022-01-11
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Владана Огњановић Рајаковић 2021-12-28
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Душан Петковић 2021-12-28
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Селимир Леловић 2021-12-08
Реферат за избор у звање доцента - др Милица Мићић 2021-12-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Драган Михајловић 2021-12-06
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Милена Раковић 2021-12-03
Реферат за избор у звање доцента - др Вељко Пујевић 2021-12-03
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - АЛександра Парезановић и Диана Вранешевић 2021-12-02
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Ксенија Мицић 2021-12-01
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Иван Нацков 2021-12-01
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Анастасија Мартиненко 2021-11-26
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Лука Павелка 2021-11-26
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Нађа Симовић 2021-11-23
Реферат за избор у звање доцента - др Мирослав Марјановић, др Зоран Перовић и др Невенка Коларевић 2021-11-09
Реферат за избор у звање доцента - др Марина Ашкрабић 2021-11-08
Реферат за избор у звање доцента - др Аљоша Филиповић 2021-11-03
Реферат за избор у звање доцента - др Милош Јочковић 2021-11-02
Реферат за избор у звање доцента - др Младен Шошкић 2021-10-29
Реферат за избор у звање доцента - др Јован Поповић 2021-10-28
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Огњен Антонијевић 2021-10-27
Реферат за избор у звање доцента - др Сања Грекуловић 2021-10-22
Извештај за избор у звање научни сарадник - др Филип Станић 2021-10-22
Реферат за избор у звање доцента - др Лука Лазаревић, маст. инж.грађ. 2021-09-23
Избор у звање Невена Симић 2021-09-21
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Витомир Рацић 2021-08-17
Реферат за избор у звање доцента - др Марко Пешовић 2021-08-09
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Весна Шешум Чавић 2021-07-12
Реферат за избор у звање доцента - др Александар Секулић 2021-06-07
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Дејана Ђорђевић 2021-06-07
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Предргаг Петронијевић 2021-06-02
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Милан Спремић 2021-06-02
Реферат за избор у звање доцента - др Милош Милашиновић 2021-05-19
Реферат по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора - др Ненад Јаћимовић 2021-05-13
Реферат за избор у звање доцента - др Марко Орешковић, маст.инж.грађ. 2021-04-19
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Стефан Митровић 2021-04-01
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Синиша Саватовић 2021-03-08
Реферат за избор у звање доцента - др Сања Фриц 2021-03-05
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Милица Видовић 2021-01-28
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2021-01-05
Реферат по расписаном конкурсу за избор једног доцента - др Милош Марјановић 2020-12-30
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Марина Маркагић 2020-12-28
Избор у звање истраживач сарадник - Марина Ашкрабић, маст.инж.грађ. 2020-12-28
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Никола Станчић 2020-12-21
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2020-12-07
Реферат за избор у звање доцента - др Ведран Царевић 2020-11-30
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Александар Секулић 2020-11-27
Реферат за избор у звање доцента - др Душан Исаиловић 2020-11-26
Реферат за избор у звање два асистента студента докторских студија - Филип Ђорђевић и Немања Милекић 2020-11-24
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Јован Ковачевић 2020-11-24
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Александар Савић 2020-11-20
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Зоран Стојадиновић 2020-11-13
Избор у звање истраживач сарадник - Марија Петронијевић, маст.инж.грађ. 2020-11-10
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање доцента - др Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2020-11-02
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање два ванредна професора - доц. др Ненад Пецић и доц. др Бранко Милосављевић 2020-10-29
Избор у звање научни сарадник - Жељко Жугић 2020-10-21
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Милош Јочковић 2020-10-16
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање ванредног професора - др Дејан Гавран, дипл.грађ.инж. 2020-10-02
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Ненад Бродић 2020-09-28
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање ванредног професора - др Александар Чучаковић 2020-07-17
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Невена Анђелић 2020-05-29
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Слободан Радовановић 2020-03-12
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Нина Глуховић 2020-03-03
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Фриц 2020-02-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Милица Бендић 2020-01-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др.Дејан Маринковић 2020-01-30
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Урош Ђурић 2019-12-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Стефан Митровић 2019-12-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање асистента - Марија Милојевић 2019-12-13
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Владан Илић 2019-11-22
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање редовног просесора - в.проф.др Јасна Плавшић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање доцента - др Дамјан Иветић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Никола Мирковић, маст.инж.грађ. 2019-11-18
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранко Милосављевић, дипл.грађ.инж. 2019-10-23
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Марија Тодоровић, маст.инж.грађ. 2019-10-17
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранислав Бабић, дипл.грађ.инж. 2019-09-24
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др Зоран Радић, дипл.инж. геол. 2019-08-20
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - в.проф. др Милош Станић 2019-07-10
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Вишњевац 2019-07-01
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Ратко Салатић 2019-06-26
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Мирјана Вукићевић 2019-05-22
Избор у звање асистента студента докторских студија Кристина Костадиновић Вранешевић, маст.инж.грађ. 2019-04-19
Избор у звање ванредног професора - др Стеван Марошан, дипл.геод.инж. 2019-04-15
Избор у звање ванредног професора - др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж. 2019-04-12
Избор у звање ванредног професора - др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж. 2019-04-11
Избор у звање доцента - др Немања Бранисављевић, дипл.грађ.инж. 2019-04-10
Избор у звање доцента - др Селимир Леловић, дипл.грађ.инж. 2019-04-03
Избор у звање истраживач-приправник - Ненад Бродић, маст.инж.геод. 2019-03-06
Избор у звање истраживач-приправник - Петко Вранић, маст.инж.геод. 2019-03-05
Избор у звање доцента - др Жељко Василић, маст.инж.грађ. 2019-03-04
Избор у звање ванредног професора - др Светлана М. Костић, дипл.грађ.инж. 2019-03-01
Избор у звање ванредног професора - др Тина Дашић, дипл.грађ.инж. 2019-02-27
Избор у звање истраживач-приправник - Стефан Трифуновић, маст.инж.грађ. 2019-02-27
Избор у звање ванредног професора - др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж. 2019-02-14
Избор у звање доцента - др Магдалена Драговић, дипл. инж. арх. 2019-02-13
Избор у звање ванредног професора - др Иван Глишовић, дипл.грађ.инж. 2019-01-23
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Петар Бурсаћ, маст.инж.геод. 2019-01-16
Извештај за избор у звање истраживач сарадник-Ненад Вишњевац, маст. инж.геод. 2019-01-11
Избор у звање доцента - др Станко Ћорић, дипл.грађ.инж. 2019-01-08
Избор у звање доцента - др Милан Спремић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање редовног професора - др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање доцента - др Јелена Драгаш, маст.инж.грађ. 2018-12-28
Избор у звање асистента студента докторских студија Абел Дуран, маст.инж.грађ. 2018-12-25
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање доцента - др Драгутин Протић, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Петар Бурсаћ, маст. инж.геод. 2018-12-24
Избор у звање асистента студента докторских студија Никола Обрадовић, маст.инж.грађ. 2018-12-19
Избор у звање редовног професора - др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж. 2018-12-17
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Тијана Стевановић, маст. инж.арх. 2018-12-17
Избор у звање асистента студента докторских студија -Аљоша Филиповић, маст.инж.грађ. 2018-12-03
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Марија Милојевић, маст. инж.грађ. 2018-11-29
Избор у звање доцента - др Бојан Миловановић, дипл.грађ.инж. 2018-11-28
Избор у звање асистента студента докторских студија -Душан Исаиловић, маст.инж.грађ. 2018-11-27
Избор у звање доцента - др Марија Грујић, дипл.арх.инж. 2018-11-27
Избор у звање доцента - др Марко Маринковић и др Марко Радишић 2018-11-26
Избор у звање доцента - др Зорана Петојевић, дипл.грађ.инж. 2018-11-26
Избор у звање асистента студента докторских студија -Иван Милићевић, маст.инж.грађ. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Иван Игњатовић, ддипл.грађ.инж. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Зорана Науновић, дипл.инж.технол.. 2018-11-21
Избор у звање доцента - др Драгутин Павловић, дипл.грађ.инж. 2018-11-20
Избор у звање 2 асистента студента докторских студија-Милош Милашиновић и Роберт Љубичић 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија -Огњен Говедарица, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија -Jeлена Николић, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија - Стефан Врањевац, маст.инж.грађ. 2018-11-15
Избор у звање асистента студента докторских студија - Душан Петковић, маст.инж.геод. 2018-11-13
Избор у звање доцента - др Ђорђе Недељковић, дипл.инж.грађ. 2018-11-05
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Дамјан Иветић, маст. инж.грађ. 2018-11-02
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Марко Орешковић, маст. инж.грађ. 2018-11-01
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-10-30
Избор у звање доцента - др Дејан Маринковић, дипл.инж.грађ. 2018-09-14
Избор у звање доцента - др Марија Лазовић, маст.инж.грађ. 2018-08-24
Избор у звање доцента - др Радован Госпавић, дипл.инж.ел. 2018-07-16
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Вељко Пујевић, дипл.инж.геод. 2018-07-11
Избор у звање ванредног професора - др Горан Тодоровић, дипл.инж.ел. 2018-07-11
Избор у звање доцента - др Никола Тошић, маст.инж.грађ. 2018-06-22
Избор у звање доцента - др Милена Давидовић, дипл.инж.ел. 2018-06-21
Избор у звање асистента студента докторских студија - Марија Петровић и Невена Симић 2018-06-18
Избор у звање ванредног професора - др Александра Ерић, дипл.мат. 2018-06-13
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Мишковић, дипл.инж.грађ. 2018-06-01
Избор у звање ванредног професора - др Марко Пејић, дипл.инж.геод. 2018-05-29
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Андрија Радовић, маст.инж.грађ. 2018-05-25
Избор у звање доцента - др Будо Зиндовић, дипл.инж.грађ. 2018-05-23
Избор у звање асистента студента докторских студија - Милош Лукић, маст.инж.грађ. 2018-05-17
Избор у звање доцента - др Ненад Пецић, дипл.инж.грађ. 2018-05-15
Избор у звање ванредног професора - др Ратко Салатић, дипл.инж.грађ. 2018-05-14
Избор у звање асистента студента докторских студија - Ведран Царевић, дипл.инж.грађ. 2018-05-11
Избор у звање 3 ванредна професора - др Марија Нефовска Даниловић, др Саша Стошић, др Глигор Раденковић 2018-04-23
Избор у звање ванредног професора - др Марија Обрадовић, дипл.инж.арх. 2018-04-18
Избор у звање доцента - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-04-04
Извештај за избор у звање истраживач приправник - Данило Јоксимовић, маст.инж.геод. 2018-03-19
Избор у звање ванредног професора - др Бранко Миловановић, дипл.инж.геод. 2018-03-07
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Стефан Миљковић, маст.инж.геод. 2018-02-22
Избор у звање ванредног професора - др Ненад Иванишевић 2018-02-01
Избор у звање доцента - др Сања Јоцковић 2018-01-31
Избор у звање асистента студента докторских студија - Матеја Кнежевић и Марко Пешовић 2018-01-24
Избор у звање редовног професора - в. проф. др Милош Ковачевић, дипл.инж.ел. 2018-01-23
Избор у звање ванредног професора - др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Снежана Мараш Драгојевић, дипл.инж.грађ. 2018-01-19
Избор у звање ванредног професора - др Иван Несторов, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Зоран Радић 2017-12-29
Избор у истраживачко звање истраживач приправник - Огњен Антонијевић 2017-12-22
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Синиша Саватовић 2017-12-14
Избор у звање ванредног професора - доц. др Наташа Прашчевић 2017-12-04
Избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2017-12-04
Избор у истраживачко звање истраживач сарадник - Марија Лазовић 2017-12-04
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2017-11-29
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Никола Станчић 2017-11-29
Избор у звање ванредног просесора - доц. др Жељко Цвијетиновић 2017-11-29
Избор у звање редовног просесора - в.проф.др Владан Кузмановић 2017-11-28
Извештај по расписаном конкурсу - Марина Ашкрабић 2017-11-07
Извештај по расписаном конкурсу - Јован Ковачевић 2017-11-06
Извештај по расписаном конкурсу - Милица Вилотијевић 2017-10-23
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Секулић 2017-10-19
Извештај по расписаном конкурсу - Милош Јочковић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Снежана Машовић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Бранислава Лекић 2017-10-09
Извештај по расписаном конкурсу- др Александар Радевић, дипл.инж.грађ. 2017-08-30
Приступно предавање - Александар Радевић 2017-08-28
Извештај комисије за избор у звање - Саша Стошић 2017-07-27
Извештај комисије за избор у звање - Ана Николић 2017-06-05
Извештај за избор у звање доцента - др Милева Самарџић Петровић 2017-05-19
Извештај за избор у звање доцента - др Виолета Василић 2017-05-19
Извештај за избор у звање редовног проф. - в. проф. др Радомир Капор 2017-05-16
Извештај за избор у звање ванредног професора - доц. др Димитрије Закић 2017-05-16
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Јелена Гучевић 2017-04-25
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Синиша Делчев 2017-04-25
Извештај истраживач приправник- Емилија Дамњановић 2017-04-18
Извештај по расписаном конкурсу - Владимир Половина, дипл.мат. 2017-04-11
Извештај по расписаном конкурсу - Миљана Тодоровић Дракул 2017-03-13
Извештај по расписаном конкурсу - Милутин Пејовић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - в. проф. др Олег Одаловић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Ђукић 2017-03-01
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Јелена Панџић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - Слободан Радовановић, маст.инж.грађ. 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Верица Ерић 2017-02-28
Извештај комисије за избор у звање - Загорка Госпавић 2017-02-07
Извештај по расписаном конкурсу - Загорка Госпавић, дипл.инж.геод. 2017-02-07
Извештај по расписаном конкурсу - Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2017-02-06
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Сенић, дипл.инж.грађ. 2017-02-06
Извештај комисије за избор у звање - Ђорђе Недељковић 2017-01-20
Извештај комисије за избор у звање - Жељко Василић 2017-01-17
Извештај комисије за избор у звање - Милош Марјановић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Марко Радишић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Александар Радевић 2017-01-10
Извештај комисије за избор у звање - Владан Илић 2017-01-09
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Јелена Гучевић 2016-12-30
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Синиша Делчев 2016-12-30
Извештај за избор у звање асистента-студента докторских студија 2016-12-30
Извештај - Жељко Цвијетиновић 2016-07-22
Извештај Драгана Милићевић Секулић 2016-05-12Дисертације од
Огњен Мијатовић-реферат 2024-02-02
Иван Милићевић - реферат 2024-01-10
Славко Васиљевић-реферат 2023-11-07
Сандра Гушевац-реферат 2023-11-03
Реферат Емилије Јочић, маст. инж. грађ. 2023-07-25
Невена Симић - реферат 2023-07-13
Дејан Васић-реферат 2023-07-12
Ненад Бродић-реферат 2023-05-26
Марија Ивановић-реферат 2023-05-18
Никола Мирковић - реферат 2023-05-10
Моамен Гад - реферат 2022-07-11
мр Александар Ћеранић - реферат 2022-07-11
Ана Надажди -реферат 2022-05-30
Исидора Јаковљевић - реферат 2022-04-26
Софија Наод-реферат 2021-12-27
Јован Ковачевић-реферат 2021-12-24
Роберт Љубичић- реферат 2021-09-21
Саша Ковачевић-реферат 2021-07-13
мр Ранко Пудар - реферат 2021-07-12
Вељко Пујевић - реферат 2021-07-12
Марина Ашкрабић-реферат 2021-05-24
Аљоша Филиповић-реферат 2021-05-24
Милош Јочковић-реферат 2021-05-20
Ирена Басарић Икодиновић - реферат 2021-05-05
Милица Мићић-реферат 2021-04-19
Александар Секулић- реферат 2021-02-22
Марко Орешковић 2020-12-10
Милош Милашиновић-реферат 2020-12-01
Сања Туцикешић-реферат 2020-09-14
Милош Марјановић - реферат 2020-08-14
Игор Милошевић - реферат 2020-08-13
Слободан Радовановић-реферат 2020-07-17
Душан Исаиловић- реферат 2020-06-25
Реферат-Ведран Царевић 2020-05-25
Жана Топаловић - реферат 2020-05-12
Петар Кнежевић - реферат 2020-04-30
Нина Глуховић-реферат 2019-11-08
Дамјан Иветић-реферат 2019-07-10
Дарко Анђић - реферат 2019-06-05
Марија Тодоровић - реферат 2019-05-24
Владан Илић - реферат 2019-05-24
Ненад Вишњевац-реферат 2019-03-04
Јелена Драгаш-реферат 2018-11-28
Ђорђе Недељковић-реферат 2018-11-28
Милан Мирковић - реферат 2018-11-28
Миљан Ковачевић-реферат 2018-11-28
Марко Маринковић-реферат 2018-11-28
Марко Радишић - реферат 2018-11-28
Бојан Миловановић-реферат 2018-11-28
Зорана Петојевић-реферат 2018-11-28
Жељко Василић маст.инж.грађ. - реферат 2018-10-22
Марија Лазовић-реферат 2018-01-16
Будо Зиндовић-реферат 2017-12-26
Никола Тошић-реферат 2017-11-30
Рајко Савановић - реферат 2017-08-23
Сања Јоцковић- реферат 2017-07-13
Јелена Ћириловић-реферат 2017-04-07
Александар Радевић-реферат 2017-04-04
Реферат- Миљана Тодоровић Дракул 2016-10-14
Реферат- Милутин Пејовић 2016-09-27
Реферат-Станислава Босиочић 2016-09-12
Реферат- Драган Ћелић 2016-08-16
Реферат- мр Јован Поповић 2016-07-29
Реферат- мр Вељко Коковић 2016-07-18
Реферат- Ahmed Alalikhan 2016-07-15
Реферат- Станислава Босиочић 2016-07-15
Реферат- Saad Al-Wazni 2016-07-15
Реферат- Синиша Дробњак 2016-07-15
Реферат- Никола Росић 2016-07-15
Реферат- мр Александар Шотић 2016-07-15
Реферат- мр Александар Ђукић 2016-07-12
Реферат- Александар Ћеранић 2016-07-11
Реферат- мр Борис Димитријевић 2016-07-07
Реферат-мр Радован Ђуровић 2016-07-05
Реферат- мр Миле Божић 2016-07-05
Реферат- Ања Ранђеловић 2016-05-12
Реферат- Невенка Коларевић 2016-05-12
Реферат-Мирослав Марјановић 2016-05-12Самовредновање од
Izvestaj o samovrednovanju 2023 2024-01-16
Самовредновање 2020. 2020-03-05
Извештај за 2013. годину 2020-02-28
Извештај за 2017. годину 2020-02-28Остало од
Распоред летњи сем.ОАС ГЕ 2023 2024-02-21
Распоред летњи сем.ОАС ГР 2023 2024-02-21
Распоред летњи сем.ОАС ГИ 2023 2024-02-21
Распоред летњи сем.МАС ГЕ 2023 2024-02-21
Распоред летњи сем.МАС ГИ 2023 2024-02-21
Конкурс М. Јовановића и Л. Ћеловића/ јануар 2024 2024-01-26
Конкурс М. Јовановића и Л. Ћеловића, пријава / јануар 2024 2024-01-26
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 2023-12-29
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024 2023-12-29
Пријемни испит решења 2023 2023-12-28
Предавање проф. Лидија Здравковић децембар 2023 2023-12-22
Конференција М. Миланковић, радни програм 2023-12-12
Конференција М. Миланковић, агенда 2023-12-11
Конкурс децембар 2023 2023-12-07
Златни индекси 2023 2023-12-01
Јубиларне награде и испраћај у пензију 2023 2023-12-01
Награђени студенти 2023 2023-12-01
Похваљени студенти 2023 2023-12-01
Златне дипломе 2023 2023-12-01
Места у студентском дому за мушкарце 2023 2023-11-27
Места у студенском дому за девојке 2023 2023-11-27
Програм радионице Substrate4CLT 2023-11-23
Програм радионице Substrate4CLT/енг 2023-11-23
Коначна ранг листа - дом момци 2023-11-20
Коначна ранг листе - дом девојке 2023-11-20
Студентске картице/допис Министарства просвете 2023-11-13
Књига ментора /27.октобар 2023. 2023-10-27
Пријавни лист за дом 2023 2023-10-25
ОАС ГР Зима 2023/24 измена 2023-10-20
Одбрањене докторске дисертације до 5. октобра 2023. 2023-10-19
Инфографика стипендије З. Ђинђић 2023-10-16
QR кодови стипендије З. Ђинђић 2023-10-16
Критеријуми за аплицирање стипендије З. Ђинђић 2023-10-16
Водич за аплицирање стипендије З. Ђинђић 2023-10-16
Опис програма стипендије З. Ђинђић 2023-10-16
Мас ГР Зима 2023/24 2023-10-02
ОАС ГИ Зима 2023/24 2023-10-02
ОАС ГЕ Зима 2023/24 2023-10-02
ОАС ГР Зима 2023/24 2023-10-02
Мас ГИ Зима 2023/24 2023-09-28
Групе прва година 2023 2023-09-28
Мас ГЕ Зима 2023/24 2023-09-28
Подела на групе прва година 2023 2023-09-28
СУЗИ предавање 2023-09-19
књига ментора 2023-09-12
Пријавни лист за упис на специјалистичке 2023-24 2023-09-11
Коначна ранг листа ГР септембар 2023 2023-09-06
Коначна ранг листа ГИ септембар 2023 2023-09-06
Библиотека - инвентар 2022. 2023-09-05
Решења задатака пријемног испита септембар 2023-24 2023-09-04
Подаци о кандидатима у септембарском року 2023-09-01
Пријавни лист за упис на докторске 2023-24 2023-08-29
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2023-08-29
Уговор о студирању 2023 2023-08-29
Списак изабраних предмета по семестрима 2023-08-29
Књига ментора 22-23 2023-07-18
Други уписни рок 2023-24 2023-07-14
Обавештење уз коначну ранг листу јун 2023 2023-07-04
Коначна ранг листа ГЕ јун 2023 2023-07-04
Коначна ранг листа ГИ јун 2023 2023-07-04
izjava o pristanku za obradu podataka o ličnosti 2023-07-04
Коначна ранг листа ГР јун 2023 2023-07-04
књига ментора докторске студије 2022/2023 2023-06-28
Распоред кандидата по салама јун 2023 2023-06-23
Одлука/ Конкурс Задужбине ЂВ 2023-06-15
Пријава/Конкурс Задужбине ЂВ 2023-06-15
Други ребаланс финансијског плана 2023 2023-06-12
Eлектронска брошура о научноистраживачким пројектима Грађевинског факултета 2023-06-02
Информатор 2023/2024 2023-05-30
Решења пријемни испит 2022 2023-05-24
Саопштење Губици воде 2023-05-23
Изјава ромска национална мањина 2023 2023-05-22
Препорука Националног савета ромске мањине 2023-05-22
Изјава српка национална мањина 2023 2023-05-22
Изјава о прикупљању личних података 2023 2023-05-22
Изава о коришћењу буџетског статуса 2023 2023-05-22
Бг пракса списак институција 2023-05-08
Постери Фестивал науке 2023 2023-05-03
Позив за конференцију 2023-04-26
Извештај о пословању и завршни рачун 2023-04-19
Потврда за учешће на обуци ВДС 2023-03-29
GRF QMS SRB 2023-03-21
GRF QMS ENG 2023-03-21
Парламент младих/конкурс 2023-03-20
Протокол о сарадњи МГСИ и УБ 2023-02-28
МГСИ пракса 2023-02-28
grupe drugi semestar 2023-02-24
raspored časova MAS Ge i Gi- letnji semestar 2022 2023-02-24
raspored časova OAS Ge i Gi- letnji semestar 2022 2023-02-24
raspored časova OAS GR- letnji semestar 2022 2023-02-24
Анкета Студенти се питају 2023-01-30
ГРФ Финансијски план 2023 2023-01-25
Фондација М. Смедеревца 2023-01-13
Књига ментора 2022/23 геодезија 2022-12-23
Предавање о климатским променама 2022-12-20
Ребаланс финансијског плана за 2022. 2022-12-13
Пријава ЂВ 2022-12-12
Конкурс ЂВ 2022-12-12
Пријава стипендије мсс 2022-12-06
Конкурс стипендије мсс 2022-12-06
Уговор стипендије мсс 2022-12-06
Уверење стипендије мсс 2022-12-06
Рејзинг старт 2022-12-01
Стан у закуп венизелисова 2022-11-30
Стан у закуп влајковићева 2022-11-30
Списак резервисаних места за мушкарце 2022-11-29
Списак резервисаних места за девојке 2022-11-29
Уговор стипендије ЉМЗ 2022-11-17
Конкурс стипендије ЉМЗ 2022-11-17
Уверење стипендије НД 2022-11-17
Пријава стипендије НД 2022-11-17
Уговор стипендије НД 2022-11-17
Пријава стипендије ЉМЗ 2022-11-17
Уверење стипендије ЉМЗ 2022-11-17
Конкурс стипендије НД 2022-11-17
Уверење стипендије КМ 2022-11-16
Одлука стипендије КМ 2022-11-16
Уговор стипендије КМ 2022-11-16
Пријава стипендије КМ 2022-11-16
Агенда сајам запошљавања бг универзитет 2022-11-14
Степград 2022-11-08
Прелиминарна- дом девојке 2022-11-04
Прелиминарна листа дом -младићи 2022-11-04
Мјлћ конкурс стипендије уговор 2022-11-02
Мјлћ конкурс стипендије 2022-11-02
Презентација аллплан такмичење 2023 2022-11-02
Мјлћ конкурс стипендије уверење 2022-11-02
Мјлћ конкурс мат. помоћ 2022-11-02
Мјлћ пријава учешће 2022-11-02
Мјлћ уверење мат. помоћ 2022-11-02
Мјлћ конкурс учешће 2022-11-02
Мјлћ пријава мат. помоћ 2022-11-02
Мјлћ конкурс стипендије пријава 2022-11-02
Зборник хидрологија 2022-11-01
Конкурс докторске - други рок 2022 2022-10-27
Конкурс специјалистичке-други рок 2022 2022-10-27
Четврти српски конгрес о путевима 2022-10-27
Биографија проф. жељко торбица 2022-10-27
ДГКС 2022-10-27
Предавање Ајхан Ирфаноглу 2022-10-25
Ернест Стипанић 2022-10-24
Иван Арновљевић 2022-10-24
Војислав Зађина 2022-10-24
Владимир Богуновић 2022-10-24
Радивој Кашанин 2022-10-24
Коста Алковић 2022-10-24
Димитрије Стојановић 2022-10-24
Војислав Авакумовић 2022-10-24
Богдан Гавриловић 2022-10-24
Коста Главинић 2022-10-24
Љубомир Клерић 2022-10-24
Милан Луковић 2022-10-24
Бранко Жежељ 2022-10-21
Бранко Пешић 2022-10-21
гоко ненадић 2022-10-21
гоко ненадић 2022-10-21
Гојко Ненадић 2022-10-21
Јефта Стефановић 2022-10-21
Милан Андоновић 2022-10-21
Атанасије Николић 2022-10-21
Слободан Петровић 2022-10-21
Одлука о висини школарине са допуном 2022-10-21
Миодраг Милосављевић 2022-10-21
Петар Мицић 2022-10-21
Михаило Петковић 2022-10-21
Милорад Ивковић 2022-10-21
Миливоје Јосимовић 2022-10-21
Емилијан Јосимовић 2022-10-21
Бошко Петровић 2022-10-21
Мијат Тројановић 2022-10-21
Еразмус+КА2 пројекат ГЕОБИЗ 2022-10-20
Јован Катанић 2022-10-20
Програм стипендија З. Ђинђић 2022-10-14
Водич кроз апликацију стипендије З. Ђинђић 2022-10-14
Тест математика 2021 2022-10-14
Критеријуми стипендије З. Ђинђић 2022-10-14
Код стипендија З. Ђинђић 2022-10-14
Упутство стипендије З. Ђинђић 2022-10-14
Пројекти са докторских студија 2022-10-04
Одбрањени докторати до 22. 9. 2022. 2022-10-03
Пријава за дом 2022 2022-10-03
Распоред МАС зима 2022/23 2022-10-03
Групе прва година 2022 2022-09-30
Распоред ОАС зима 2022/23 2022-09-29
Конкурс 28.09.2022. 2022-09-28
Потврда о прикупљеним бодовима акредитација 2021 2022-09-19
Пријавни лист специјалистичке 2022 2022-09-19
Агенда дас 2022-09-16
Јавни позив за именовање директора рачунарског центра 2022-09-16
Пријавни лист докторске 2022 2022-09-15
Уговор о студирању докторске 2022 2022-09-15
Списак изабраних предмета по семестрима 2022 2022-09-15
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2022 2022-09-15
Овлашћење о коришћењу личних података 2022 2022-09-15
Подаци о кандидатима ОАС-септембарски рок 22-23 2022-09-02
Курс проф. З. Стојадиновић август 2022-07-27
Коначна ранг листа 2022 ГИ 2022-07-05
Коначна ранг листа 2022 ГЕ 2022-07-05
Обавештење уз коначну ранг листу 2022 2022-07-05
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАБРАНИ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА О ПРАВИМА ДУЖНОСТИМА И ОДГОВОРНОСТИМА СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ПОШТОВАЊЕМ ТЕ ЗАБРАНЕ И О ОРГАНИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА 2022-07-05
Коначна ранг листа 2022 ГР 2022-07-05
Радионица распоред предавања 2022-06-28
Леан концепт у грађевинарству 2022-06-13
Радионица сузи 2022-06-13
Фондација Ђоке Влајковића - стан у закуп 2022-06-07
Лудовика универзитет 2022-06-01
Стан у закуп-Задужбина А. Котуровића 2022-05-31
Закуп стана ЂВ 2022-05-19
Јунски испитни рок 2021/22 2022-05-17
Оглас Андрићев венац 2022-05-16
Оглас Фондација КМ 2022-05-16
ПЕРИ такмичење 2022-05-16
Решења теста из математике 2022-05-13
Тест математика 2022-05-13
Стан у закуп 2022-04-29
Списак установа за БГ праксу 2022-04-12
Инфо БГ пракса 2022-04-12
Конкурс економиста 2022-03-31
Задужбина Ђ. Влајковића 2022-03-29
Завршни рачун ГРФ 2021. 2022-03-28
Финансијски план ГРФ 2022. 2022-03-28
Тинкгрин 2022-03-23
Предавање Мортен Раск Мадсен 2022-03-21
Бејв 2022-03-18
Управљање инвестиционим пројектима 2022-03-16
Задужбина Александра Котуровића 2022-03-09
Одлука Задужбине Ђоке Влајковића 2022-03-08
Raspored Casova PhD Letnji 21-22 2022-03-04
Raspored Casova PhD Letnji 21-22 2022-03-04
Докторске студије 2021/22 летњи семестар 2022-03-03
Најбољи студентски рад 2022 2022-03-01
Pristupno predavanje_obaveštenje R.Ljubičić 2022-02-28
Pristupno predavanje_obaveštenje R.Ljubičić 2022-02-28
Пријава В.Лучић 2022-02-25
Конкурс В.Лучић научно дело 2022-02-25
Аллплан студентско такмичење 2022 2022-02-25
Онлајн аллплан студентска едукација 2022-02-25
Конкурс В.Лучић књижевно дело 2022-02-25
Стан у закуп ЂВ 2022-02-18
Изборни предмети за летњи семестар школске 2021 2022-02-11
Стан у закуп фондација М.С. Смедеревац 2022-02-11
Библиотека - инвентар 2021. 2022-01-13
Постер Оливера Бајић 2022-01-05
Постер Јована Обрадовић 2022-01-05
Постер Софија Наод 2022-01-05
Постер Филип Пјевић 2022-01-05
Постер Никола Кнежевић 2022-01-05
Постер Душан Марјановић 2022-01-05
Постер Владан Бошковић 2022-01-05
Постер Иван Нацков 2022-01-05
Одлука 30. децембар-Нов изборни предмет 2021-12-30
Ребаланс финансиског плана 2021 2021-12-29
Коначна ранг листа - упис модула 2021 2021-12-27
Прелиминарна - упис модула 2021 2021-12-23
Стан у закуп ЂВ 2021-12-15
Одлука конкурс ЂВ 2021-12-13
Пријава конкурс ЂВ 2021-12-13
Конкурс ИАЕСТЕ 2021-12-10
Конкурс 08.12.2021. 2021-12-08
Списак пријављених студената за доделу диплома 2021-12-08
Награђени студенти 2021 2021-12-06
Нови језик пројектовања-програм 2021-12-01
Милица Мићић 2021-11-30
Презентација стручне праксе 2021-11-29
Изјава стипендије КМ 2021-11-23
Пријава стипендије КМ 2021-11-23
Стан у закуп МСС 2021-11-23
Конкурс стипендије КМ 2021-11-23
Обавештење ВП 2021-11-22
Пријава нови добротвори 2021-11-19
Конкурс нови добротвори 2021-11-19
Изјава нови добротвори 2021-11-19
Пријава стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Изјава стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Конкурс стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Допуна примедби на план 2021-11-04
Одговор комисије за планове 2021-11-04
Примедбе на план 2021-11-04
Примедбе рани јавни увид 2021-11-04
Извешај генерални пројекат студија оправданости 2021-11-04
Извештај по увиду у презентациони материјал БМИВ 2021-11-04
Ментори 21.10.2021 2021-11-01
Зборник Грађевинарство 2021 2021-11-01
Приступно предавње 11.2021 2021-10-29
Аљоша Филиповић 3 2021-10-25
Марина Ашкрабић 2021-10-25
Аљоша Филиповић 2 2021-10-22
Аљоша Филиповић pristupno 2021-10-21
Приступно предавање Милош Јоцковић 2021-10-19
Допуна примедби БГ метро 2021-10-18
Пријава за дом 2021 2021-10-14
Стипендије З.Ђинђић водич за аплицирање 2021-10-13
Стипендије З.Ђинђић флајер 2021-10-13
Стипендије З.Ђинђић опис програма 2021-10-13
Стипендије З.Ђинђић онлајн презентација 2021-10-13
Одбрањене докторске дисертације до октобра 2021 2021-10-07
КОНКУРС 06.10.21. 2021-10-06
Списак изабраних предмета по семестрима 2021 2021-10-06
Примедбе на метро 2021-10-04
Упуство за зум 2021 2021-10-01
Креирање налога за рачунарске учионице 2021-09-30
PhD app 2021 2021-09-22
Обавештење о упису 2021-09-20
Стан у закуп 2021-09-08
Нис2 2021-09-06
Нис1 2021-09-06
Приступно предавње 2021 2021-07-26
Бехтел2 2021-07-26
Пријава испита септембарски рок 2021-07-17
Финансијски план Грађевинског факултета за 2021. годину 2021-07-16
Завршни рачун Грађевинског факултета за 2020. годину 2021-07-16
Задужбина Александра Котуровића 2021-06-28
Фондација Милана Стефановића Смедеревца 2021-06-28
Србијамарке 2021-06-17
Конкурс ГФ 2021-06-10
Волонтирање 2021-06-09
28.05.2021 2021-05-28
Оглас 2021-05-26
Семинар 2021-05-19
Сагласност владе републике србије о покровитељству 2021-04-21
Сајам стипендија 2021 2021-04-21
Подела на групе кон. смер 2021-02-24
Отпадне воде пдф 2021-01-18
Прелиминарна листа за упис модула 2020-12-23
Избор модула - формулар 2020-12-11
Зоран Радић1 2020-12-09
Урош Мирковић 2020-12-08
Александар Грујић 2020-12-08
Милица Видовић 2020-12-08
Армин Хамидовић 2020-12-08
Бранислав Пророчић 2020-12-08
Марко Бајић 2020-12-08
Тијана Обрадовић 2020-12-08
Милош Пантелић 2020-12-08
Награђени студенти пдф 2020-12-04
Радић 2020-12-04
Деретић 2020-12-04
Радуловић 2020-12-04
Мандић 2020-12-04
Похваљени студенти пдф 2020-12-04
Награђени истраживачи пдф 2020-12-04
Стевановић 2020-12-04
Шумарац 2020-12-04
Ведран Царевић 2020-11-20
Бехтел плакат 2020-10-27
Ахк Србија 2020-10-14
Курс Ацес 2020-10-14
Матлаб 2020-10-14
Распоред часова октобар 2020 2020-10-10
Пријава за дом 2020 2020-10-07
Упутство за приступ 2020-10-02
Оас 2020 2020-10-02
Зум еду 2020 2020-10-01
Потврда о прикупљеним бодовима 2020-09-16
Образац пријава на конкурс докторске 2020 2020-09-15
Списак изабраних предмета по семестрима 2020-09-15
Уговор о студирању докторске 2020 2020-09-15
Пријавни лист специјалистичке 2020 2020-09-15
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-09-15
Сагласност о коришћењу личних података 2020-09-15
Подаци о кандидатима септембар ОАС 2020-09-03
Пдф Младен Борели 2020-08-31
Политика 2020-08-07
Геотехника2 2020-07-22
Геотехника1 2020-07-22
Коначна листа грађевинарство 2020 2020-07-06
Коначна листа геодезија 2020 2020-07-06
Управљање пројектима 2020 2020-06-23
Информатор 2020 2020-06-10
Изјава ромска национална мањина 2020-06-01
Изјава српска национална мањина 2020-06-01
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-06-01
Овлашћење и сагласност за коришћење података 2020-06-01
ШВ 2020 2020-06-01
Препорука за роме 2020-06-01
ГРФ припремна настава 2020-05-18
Кина3 2020-03-26
Нти 20 2020-03-26
Кина1 2020-03-26
Кина2 2020-03-26
Ретестмат2019 2020-01-22
Тестмат2019 2020-01-22
Конкурс 18.12.2019. 2019-12-16
Пријава мсс 2019-11-18
Мсс 2019-11-18
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2019-11-12
Списак изабраних предмета по семестрима 2019-09-18
Задужбина Ђоке Влајковића – стан у закуп 2019-05-31
Изјава припадника ромске националне мањине 2019-05-29
Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине 2019-05-29
Академик проф. др инж. Никола Хајдин (1923 - 2019) 2018-11-30
Проф. др Наталија Наерловић-Вељковић (1927-2013) 2018-11-30
Академик проф. др инж. Милан Ђурић (1920 - 1988) 2018-11-30
Значајне личности из историје Грф-а---проф. др Миливоје Симић 2018-11-15
Значајне личности из историје ГРФ-а --- проф. др Петар С. Петровић (1934 - ) 2018-11-14
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2018-11-09
Презентација Фонда за иновациону делатност - фото 2018-11-02
Академик проф. инж. Јаков Хлитчијев (1886-1963) 2018-10-30
Проф. др Влатко Брчић (1919-2000) 2018-10-30
Проф. др Миодраг Секуловић (1939-2010) 2018-10-30
Проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / латиница 2018-09-11
проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / ћирилица 2018-09-11
Значајне личности из историје Грађевинског факултета - проф. др. Војислав Вукмировић (1933-2017) 2018-09-05
Академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / латиница 2018-08-13
Академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / ћирилица 2018-08-13
Проф. др Славољуб Јовановић (1924-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
Академик проф. Миладин М. Пећинар (1893-1973), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
Проф. емер. др Вујица Јевђевић (1913-2006), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
Проф. др Стеван Брук (1923-2014), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-25
Проф. др Георгије Хајдин (1925-2011), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Александар Божовић (1926-2016), дипл. инж. грађевинарства, пројектант брана и хидротехничких конструкција 2018-06-19
Божидар Јовановић (1917-2013), инж. грађевинарства, пројектант значајних хидроенергетских система 2018-06-19
Проф. др Милан Верчон (1913-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Проф. др Живко Владисављевић (1911-1981), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Вукадин Ђорђевић (1922-2012), дипл. инж. грађевинарства, градитељ великих хидроенергетских система 2018-06-19
Проф. др Стеван Стевановић (1927 – 2004) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-30
Проф. Кирило Савић (1870 – 1957) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-29
Стопедесетогодишњицa Савеза инжењера и техничара Србије 2018-05-23
Проф. др Саво Јањић (1919 - 2000) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-16
Изградња хидротехничких система Србије 2018-04-26
Два века развоја геодетског инжењерства Србије 2018-04-26
Академик и геодетски генерал Стеван П. Бошковић (1868 – 1957) 2018-04-24
Академик проф. Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993) дипломирани грађевински инжењер 2018-04-24
Избор модула на студијском програму Грађевинарство 2017-11-27
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената - допис 2017-11-24
Конкурс за докторске академске студије 2017/18 2017-09-18
Позив за праксу 2016/17 2017-07-20
Конкурс за упис студента-други уписни рок 2017-07-19
Посета са кинеског универзитета 2 2017-07-04
Посета са кинеског универзитета 1 2017-07-04
Захвалница Грађевинском факултету - Институт за биолошка истраживања 2017-06-02
Записник о приступном предавању 2017-03-30Конкурси од
конкурс фебруар 2024 2024-02-14
Конкурс јануар 2024 2023-12-27
КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа 2023-11-08
Конкурс 4. октобар 2023 2023-10-04
Конкурс за специјалистичке студије 2023-24 2023-09-13
Конкурс за упис на докторске 2023-24 2023-09-11
КОНКУРС УБ 5. 7. 2023. 2023-07-05
КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа 2023-05-17
Конкурс април 2023 2023-04-12
Конкурс 08.03.2023. 2023-03-08
Конкурс УБ 7.12.2022. 2022-12-07
ЈН 2 конкурс 2022-11-30
Конкурс УБ 2.11.2022. 2022-11-02
конкурс 12.10.2022. 2022-10-12
конкурс 13.07.2022. 2022-07-20
Конкурс 08.06.2022. 2022-06-08
Конкурс 11.05. 2022-05-11
конкурс 6.4. 2022-04-06
konkurs 09.03.2022. 2022-03-09
konkurs 09.02.2022. 2022-02-09
стручни сарадник 2021 2021-11-10
конкурс 10.11.21. 2021-11-10
конкурс грф 3.11.2021. 2021-11-03
конкурс грф 3.11.2021. поништава 2021-11-03
Стипендије -МГГТ 2021-10-12
konkurs 2022.09. 2021-09-29
Конкурс за упис на специјалистичке студије 2021 2021-09-21
Конкурс за упис на докторске 2021 2021-09-21
Пријавни лист специјалистичке 2021 2021-09-16
Пријавни лист докторске 2021 2021-09-02
Уговор о студирању докторске 2021 2021-09-02
Овлашћење о коришћењу личних података 2021 2021-09-02
бехтел1 2021-07-26
бехтел3 2021-07-26
бехтел4 2021-07-26
бехтел2 2021-07-26
конкурс грф уб 07.07.2021. 2021-07-07
Коначна ранг листа 2021 ГР 2021-07-06
Милош Лукић извештај комисије 2021-06-30
Распоред кандидата по салама јун 2021-22 2021-06-25
конкурс уб асистент 2021-06-03
конкурс грф уб 2021-06-02
текст кобнкурса јапан 2021-05-14
пријавни формулар 1 2021-05-14
пријавни формулар 2 2021-05-14
пријавни формулар 3 2021-05-14
пријавни формулар 4 2021-05-14
медицински формулар 2021-05-14
писмо препоруке јапан 2021-05-14
пропозиције конкурса јапан1 2021-05-14
пропозиције конкурса јапан 2021-05-14
обавештење о конкурсу јапан 2021-05-14
конкурс грф 2021 2021-05-12
Стручнотехнички сарадник - конкурс за радно место 2021-04-14
Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 2021-04-09
либија стипендије текст 2021-03-24
либија стипендије пропозиције конкурса 2021-03-24
русија текст 2021-03-03
украјина текст 2021-03-03
украјина пропозиције 2021-03-03
украјина пријава 2021-03-03
русија формулар 2021-03-03
Конкурс Веселин лучић пријава 2021-03-03
Конкурс Веселин лучић 2021-03-03
Ђорђе Влајковић пријава 2021-03-03
Ђорђе Влајковић конкурс1 2021-03-03
формулар република кореја 2021-03-02
текст република кореја 2021-03-02
листа универзитета република кореја 2021-03-02
пропозиције република кореја 2021-03-02
питања и одговори република кореја 2021-03-02
награда веселин лучић књижевно дело 2021-02-18
награда веселин лучић научно дело 2021-02-18
награда веселин лучић пријава 2021-02-18
летња школа архус 2021-02-11
ИАЕСТЕ 2020-12-18
Конкурс октобар 2020 2020-10-27
зоран ђинђић 2020-10-05
пхд кол 2020-09-25
апликација 2020-09-25
конкурс мгтт1 2020-09-18
стипендија мггт 2020-09-18
конкурс мгтт 2020-09-18
Трећи уписни рок 2020/21 2020-09-18
Календар уписа на мастер студије школске 2020/21. 2020-09-14
календар упис 2020-07-11
Фонд за младе таленте РС - конкурс за стипендирање 2020-01-08
Kонкурс - 14.11.2019. 2019-11-20
конкурс хидро 2019-10-28
конкурс механика и хидро 2019-10-28
програм фондације З. Ђинђић 2019-10-07
ХВЕ - докторске студије 2019. 2019-09-27
ИМК - докторске студије 2019. 2019-09-25
ПУТЕВИ - докторске студије 2019. 2019-09-25
ТКиМК - докторске студије 2019. 2019-09-25
Уговор о студирању 2019-09-18
Конкурс за упис на докторске студије 2019/20 2019-09-18
Пријавни лист докторске 2019 2019-09-18
Овлашћење о коришћењу личних података 2019-09-18
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2019-09-18
ИТО фондација - Пријавни формулар 2019-08-21
ИТО фондација - Предлог садржаја 2019-08-21
ИТО фондација - стипендије 2019-08-21
Конкурс за стипендије за најбоље студенте 2019-02-19
Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима - одлука 2019-02-04
Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима - пријава 2019-02-04
Образовање у Русији - конкурс 2019-01-24
Конкурс за доделу награда за најбољи рад студената за 2018. годину 2019-01-21
Конкурс за стручну праксу студената - грађевинска компанија ''Сремпут'' Рума 2019-01-16
Конкурс – стипендије за студенте основних и мастер студија 2018-12-21
Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића 2018-12-10
Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“- додела стипендија 2018-11-26
Фондација Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке - додела стипендије 2018-11-26
Конкурс за доделу једне стипендијe студенту Универзитета у Београду 2018-11-26
Пријавни лист за дом 2018-10-17
Ранг листа 3 семистар докторске студије 2018-10-12
Ранг листа 7 семистар докторске 2018-10-12
Ранг листа 5 семистар докторске 2018-10-12
Конкурс за упис на докторске студије 2018/19 2018-08-30
Kонкурс зa из6op y звaњe и зacнивaњe paднor oднoca - 3 позиције 2018-05-23
БГ ПРАКСА 2018 - продужење конкурса 2018-04-18
Конкурси за места ванредног професора - 3 позиције 2018-04-18
Конкурс за избор у звање 2018-03-14
Програм стипендија ''Видимо таленте скривене у вама'' - потребна документа 2018-03-09
Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића - пријава 2018-01-31
Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића - одлука 2018-01-31
Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 2018-01-31
Конкурс за најбољи рад студената за 2017. 2018-01-29
Конкурс за Каизен консултанта за Каизен Институт Србија 2017-12-06
Упутство за припрему рада за конкурс - Награда М. Јовановића и Л. Ћеловића 2017-12-05
Конкурс за доделу ''Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића'' 2017-12-05
Изјава уз конкурс за ''Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића'' 2017-12-05
Фондација Косте Мигрића - стипендије 2017-12-05
Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић 2017-10-18
Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић - критеријуми за аплицирање 2017-10-18
Конкурс за доделу стипендија за учење страних језика 2017-09-29
25 стипендија за бесплатно учење страних језика 2017-09-29
Наградни конкурс ''Ове јесени индекс је мој пасош'' 2017-09-27
Конкурс за истраживање и научну сарадњу 2017-07-18
Београдска отворена школа - конкурс 2017-06-20
Делта Холдинг запошљава младе лидере 2017-05-29
Kонкурс за избор најбоље докторске дисертације из области испитивања и истраживања материјала и конструкција 2017-05-09
Конкурс за доделу стипендија из средстава Фондација Милана Стефановица Смедеревца 2017-04-07
БГ пракса 2017 - позиције 2017-03-27
БГ пракса 2017 - програм 2017-03-27
Јавни позив за давање помоћи - лечење и медицинска помагала 2017-02-24
Стипендије кинеске владе 2017-02-13
Конкурс за школовање у Русији 2017-02-13
Конкурс за доделу стипендија за учење страних језика 1 2017-02-08
Конкурс за доделу стипендија за учење страних језика 2 2017-02-08
Kонкурс за доделу награда за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената 2017-02-07
Развојна агенција Србије - јавни конкурс за високошколске установе 2017-01-12
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ 2016-12-16
KОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 2016-12-16
IAESTE - стручна пракса у иностранству у току 2017. 2016-12-05
Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића 2016-11-14
Конкурс 'LabCitoyen' – људска права, здравље и животна средина 2016-03-29
Конкурс за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала студентима 2016-03-25
БГ ПРАКСА 2016-03-25
Еразмус+ конкурс размене – ГРФ и Универзитет у Бохуму 2016-03-22
Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад 2015-12-30
Конкурс за доделу стипендија из средстава Фондације Косте Мигрића 2015-12-25
Конкурс за докторске студије 2015/2016 2015-08-25
Конкурс Задужбине Веселина Лучића 2015-03-30
Конкурс за националне стипендије „За жене у науци“ 2015-02-25
Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената 2015-02-24
''Коста Мигрић'' додела стипендија - 2014/2015. 2014-12-22
''Љ. М. Здравковић'' - додела стипендија - 2014/2015. 2014-12-22
Конкурса за доделу помоћи студентима са хендикепом 2014-12-22
Конкурс за доделу стипендија за школску 2014/2015 2014-11-27
IAESTE конкурс - стручна пракса у иностранству 2015. 2014-11-26
Конкурс за најбољег студента Универзитета 2014-11-05
Пракса у ЕПС-у 2014-05-12
Пракса у ЕПС-у - позиције и услови 2014-05-12
Конкурс за награду 'Веселин Лучић' за најбоље научно оств. у 2014. 2014-02-06
Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2013. 2014-02-05
Стипендије Владе Француске за школску 2014/2015 2014-01-29
Програм ``Young leaders in Change`` 2014-01-16
КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР - програм 2013-12-06
IAESTE конкурс за стручну праксу у иностранству 2014. 2013-11-27Обавештења од
Обавештење о одредбама Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму 2023-02-07
Обавештење о лицима задуженим за контролу забране пушења 2023-02-07
Обавештење запосленима о одредбама Закона о спречавању злостављања на раду 2023-02-07
Обавештење запосленима о одредбама Закона о заштити узбуњивача 2023-02-07
Обавештење o лицу именованом по одредбама Закона о заштити узбуњивача 2023-02-07
Одлука о именовању лица за контролу забране пушења 2024-02-23
Фебруарски рок 2024 2024-01-31
Распоред испита за јануарски рок 2024 2023-12-29
Обавештење јануарски рок 2024 2023-12-29
Списак диплома на потписивању за свечану доделу 2023 2023-11-08
Списак диплома за свечану доделу 2023 2023-11-08
Новембарски апсолвентски рок 2023 2023-10-25
Условни предмети за слушање 2014 2023-10-24
Број слободних места за упис на МАС у другом року 2023/24 2023-10-23
Плакат за студентске кредите 2023-10-17
Плакат за студентске стипендије 2023-10-17
Допунски септембарски рок 2023-09-18
Обавештење о условима преласка на акредитаију 2021 за школску 2023 2023-09-12
Други септембарски испитни рок школске 2022/23. године 2023-08-29
Први септембарски рок 2022-23 2023-07-20
Распоред испита - први септембарски рок 2023-07-20
Распоред уписа након прозивке 2023-07-06
Први јунски испитни рок школске 2022/23. године 2023-05-22
Одлука о избору у звање доцента_Будо Зиндовић 2023-05-05
Условни предмети за полагање наставни план 2014 2023-03-07
Допунски фебруарски и маровкис мастер - први пут 2022-23 2023-03-06
Обавештење о пријави изборних предмета 2023-02-20
Budo Zindovic 2023-02-03
Фебруарски рок 2023 2023-02-03
Распоред испита - јануарски рок 2023 2023-01-13
Јануарски испитни рок 2023 2023-01-12
Свечана додела диплома 2022 2022-11-25
Списак похваљених студената 2022 2022-11-25
Други допунски септембарски рок 2022 2022-09-27
Допунски септембарски рок 2021/22 2022-09-14
Други септембарски рок 2021-22 2022-08-25
Услови преласка на нову акредитацију школске 2022-23 2022-08-17
Други рок 2022-23 2022-07-15
Први септембарски рок 2022 2022-07-13
Прелиминарна ГЕ јун 2022 2022-06-29
Афирмативна мера јун 2022 2022-06-29
Прелиминарна ГИ јун 2022 2022-06-29
Прелиминарна ГР јун 2022 2022-06-29
Пријемни испит - распоред кандидата по салама јун 2022-23 2022-06-24
Други јунски рок 2022 2022-06-17
Невена Ранковић и Слободан Јелић 2022-06-09
COVID 19 рок 2022-04-14
Студентска молба 2022-03-28
приступно предавње ј ковачевић м пејовић 2022-03-25
Допунски фебруарски и мартовски испитни рок 2021/22. 2022-03-07
Pristupno predavanje R.Ljubičić 2022-02-28
Pristupno predavanje_obaveštenje R.Ljubičić 2022-02-28
Распоред испита - Фебруарски испитни рок 2021-22 2022-02-02
Фебруарски испитни рок 2021-22 2022-01-28
Јануарски испитни рок 2022 2021-12-24
Списак диплома по старом закону VII-1 2021-11-25
Списак диплома по Болоњском систему 2021-11-25
Списак похвалница 2021 2021-11-25
ковид 2021 2021-10-19
стан у закуп 2021-09-24
PhD subject list pdf 2021-09-24
омладински климатски форум 2021-09-24
Обавештење о пријави испита у другом септембарском року 2021-08-30
Пријава испита у првом септембарском року 2020/21 2021-07-16
Други уписни рок 2021/22 2021-07-16
Обавештење о другом јунском року 2020/21 2021-06-23
конкурс уб професор 2021-06-09
Календар уписа 2021-22 2021-05-12
КДБК 2021 2021-04-13
светски дан вода вебинар 2021-03-16
Допунски фебруарски и мартовски-мастер први пут 2021-03-08
Фебруарски испитни рок 2020/21 2021-02-02
Јануарски испитни рок 2020/21 2021-01-12
Геоинформатика нови студијски програм на Грађевинском факултету у Београду 2020-11-27
Геоинформатика нови студијски програм на Грађевинском факултету у Београду 2020-11-27
Распоред уписа на МАС према ранг листи 2020-10-16
Распоред уписа на МАС према ранг листи 2020-10-16
Обавештење о упису 2020-09-23
Други допунски јунски рок 14.08.2020. 2020-08-12
оглас стан у закуп пдф 2020-07-16
оглас стан у закуп 2020-07-16
календар упис 2020-07-11
решења 2020 2020-06-30
Пријава испита у другом јунском року 2019/2020 2020-06-12
Јун 2020 2020-05-21
2020 2020-05-21
Потврда за повратак у студентске домове од 25.05.2020. 2020-05-12
корона предавања 2020 2020-03-20
ковид18 настава 2020-03-20
обавештење КОВИД19 2020-03-15
ковид19 акциони план2 2020-03-13
ковид19 светска фед 2020-03-12
ковид19 акциони план 2020-03-12
Изборни предмети за летњи семестар 2020-02-04
Условљеност предмета Геодезија и геоинформатика 2014 2020-01-24
Обавештење о пријави изборних предмета 2020-01-22
Формулар за избор модула 2019-12-02
Упис модула на студијском програму Грађевинарство 2019-12-02
лекарски за студенте 2019-11-12
путујући сајам 2019. 2019-10-21
Пријавни лист за дом 2019-10-16
предавање - Јарон Толедо 2019-10-08
књига ментора - ажурирано 2019-10-07
књига ментора 201920 2019-10-03
књига ментора 2019-10-02
Обавештење о упису школске 2019/2020. године 2019-09-18
Нови наслови у Библиотеци - јул 2019. 2019-08-22
Kalendar upisa u septembarskom roku 2019/20. 2019-07-19
Електронска пријава завршних радова 2019-07-12
континуирана едукација - декан 2019-06-12
Стручна екскурзија– источни крак Коридора 10 2019-05-10
Задужбина Ђоке Влајковића - оглас за стан 2019-04-02
Награда града Ваљева - Стефан Митровић 2019-04-02
Обавештење запосленима о забрани пушења 2018-12-27
Обавештење студентима о забрани пушења 2018-12-27
Седамдесет година самосталности Грађевинског факултета Универзитета у Београду 2018-12-18
Избор модула на студијском програму Грађевинарство 2018-12-06
Пројектовање и извођење конструкција од унакрсно ламелираног дрвета - предавање 2018-12-04
Докторанди ГРФ-а учествовали на пројекту „Wat-Qual”, из групације Н2020 европских пројеката 2018-11-09
Предавање проф. др Чеде Максимовића - Правци развоја урбаних вода 2018-11-02
Свечани пријем студената 2018/19 - поздравни говор декана проф. др В. Кузмановића 2018-10-10
Упис у више године школске 2018/19. године 2018-09-17
Свечани пријем бруцоша и почетак наставе 2018-08-30
Oбавештење о накнадним терминима за систематске прегледе 2018-08-27
Преостала слободна места за упис 2018/19 2018-07-05
Коначна ранг листа - Геодезија и геоинформатика 2018-06-29
Коначна ранг листа - Грађевинарство 2018-06-29
Превентивни прегледи за студенте 2018-06-02
Студенти Грађевинског факултета на светском финалу такмичења 2018-04-03
Квиз знања – Грађевинијада 2018. 2018-03-09
Допунски фебруарски рок 2018 2018-03-07
Предавања - Енергетски и еколошки ефикасно коришћење ресурса у изградњи бетонских конструкција 2018-02-27
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА 2017-12-15
Прелазак на нову платформу за студентску евиденцију 2017-12-11! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011