Грађевинарство специјалистичке студије 2017

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
специјалистичке студије
Година акредитације
2017
Број година
1
Укупан број бодова у току студирања
60
Звање по завршетку студирања
специјалиста инжењер грађевинарства

Овај студијски програм похађа се од школске 2018/2019. године.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне и мастер академске студије из области грађевинарства са најмање 300 ЕСПБ бодова на једној од акредитованих високошколских установа у Србији, или на одговарајућим високошколским установама у иностранству. Ранг листа за пријем кандидата се формира на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама.

Студијски програм састоји се од два изборна подручја (модула): Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству  (УПГ) и Хидротехника и водно еколошко инжењерство (ХВЕ).

На студијски програм Грађевинарство може се уписати 40 самофинансирајућих студената, и то 30 студената на модул Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству и 10 студената на модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство.

Специјалистичке академске студије из грађевинарства замишљене су као продубљивање академских компетенција студената који су завршили претходни степен студија грађевинарства. У структури предмета на свим модулима заступљене су специфичне области грађевинарства, које не представљају свакодневну инжењерску праксу, већ комплексне обасти које захтевају додатна знања и способости за њихово сагледавање и решавање.

Модул Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству (УПГ) нуди велики број основних и изборних предмета за надоградњу основних знања из области управљања пројектима и примене информатичких метода у грађевинарству, чиме даје студентима компетенције за учествовање у реализацији великих грађевинских пројеката и широку основу за истраживања у бројним областима које налазе своју примену у грађевинарству.

Модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство (ХВЕ) бави се специфичностима везаним за подземне воде, сложене водопривредне системе, објекте пловних путева и пристаништа. Такође се изучавају напредни курсеви из области коришћења вода, заштите вода и заштите од вода, нумеричких метода прорачуна, хидроинформатике, као и напредних метода мерења у хидротехници.

Сви предмети студијског програма су једносеместрални, а на већини њих активна настава се састоји од предавања и рачунских вежби. Специјалистички рад је завршни рад и његова успешна одбрана доноси студенту 16 ЕСПБ бодова.

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011