Грађевинарство

Студијски програм Грађевинарство
Студијски програм Грађевинарство

Грађевинарство или грађевина (енг. civil engineering) је инжењерска дисциплина која се бави пројектовањем, изградњом, одржавањем и управљањем објектима и системима који су неопходни за живот људи или утичу на свакодневне људске активности. Сматра се једном од најстаријих инжењерских дисциплина. Студијски програм Грађевинарство на Основним студијама Грађевинског факултета Универзитета у Београду траје 3 године и омогућава студентима изучавање различитих дисциплина којима се стичу знања основна, темељна знања неопходна за бављење следећим подобластима грађевинарства: 

Високоградња

 • Стамбени објекти (куће, стамбене и пословне зграде, стамбени блокови)
 • Јавни објекти (болнице, школе, објекти културе, тржни центри, хотели)
 • Индустријски објекти (хале, постројења)
 • Пољопривредни објекти
 • Инжењерски објекти (резервоари, торњеви, јарболи и др.)

 

Хидроградња

 • Системи за водоснабдевање (водоводне мреже, системи за наводњавање)
 • Системи за прикупљање и одвођење употребљених, индустријских и атмосферских вода (каналисање насеља)
 • Регулација речних токова (обалоутврде, напери, пловни канали) и објекти за заштиту од поплава (насипи, ретензије, акумулације)
 • Објекти за преграђивање речних токова и стварање акумулација (бране, опточни тунели, преливи)
 • Системи за одводњавање пољопривредног земљишта, саобраћајница, градилишта (дренажни системи)
 • Објекти за хидроенергетско коришћење вода (хидроелектране, тунели, цевоводи)

 

Саобраћајна инфраструктура

 • Путеви
 • Мостови
 • Тунели
 • Градске саобраћајнице
 • Железница
 • Аеродроми

 

Геотехника

 • Темељи свих објеката
 • Насуте бране и насипи
 • Потпорне конструкције 
 • Санација клизишта
 • Ископи
 • Осигурање темељних јама и депонија отпада

 

Заштита животне средине

 • Постројења за пречишћавање отпадних вода из насеља и индустрије
 • Употреба рециклираних материјала у изградњи објеката
 • Објекти за очување речних екосистема (рибље стазе)
 • Санитарне депоније чврстог отпада

 

Студенти на студијском програму Грађевинарство упознају се са наведеним подобластима, и различитим могућностима сагледавања процеса изградње. У првим корацима стичу знања из природних наука и вештина која чине основу образовања грађевинског инжењера: матаматике, физике, механике, инфроматике, науке о материјалима и техничког цртања. Затим сагледавају различите објекте кроз основе:

и усмеравају се ка областима које их највише занимају. 

Грађевински инжењери учествују у целокупном животном циклусу објеката од значаја за живот и рад људи: вишеструким идејним решењима, разради документације главног пројекта, припреминим и претходним радовима, управљању и планирању грађења, надзору над извођењем објекта, контроли квалитета уграђених материјала и елемената, а затим и у санацијама и реконструкцијама објеката током њихове експлоатације.  

Савремено грађевинарство представља спој традиционалних умећа и примене модерних технологија. На Грађевинском факултету Универзитета у Београду студенти стичу свеобухватна знања која их оспособљавају да се као инжењери ухвате у коштац са изазовима 21. века. 

Детаљи студијског програма могу се наћи на линку овде.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011