Катедра за геодезију и геоинформатику

Са геодетске праксе
Са геодетске праксе
Општи подаци
шеф катедре
Драган М. Благојевић, редовни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Основни задатак Катедре за геодезију и геоинформатику је организација наставе из области геодетског инжењерства на Грађевинском факултету у Београду и допринос развоју науке и струке у области геодезије. Осим тога, као водећа институција ове врсте на простору Србије, задатак Катедре је и организација истраживања која су усмерена ка доприносу укупном развоју науке у овој области. Катедра за геодезију и геоинформатику је матична за уже научне области геодетског инжењерства, и то: Референтне геодетске мреже, Одређивање гравитационог поља, Премер и уређење земљишне територије, Фотограметрија и даљинска детекција, Геодетска картографија, Земљишни информациони системи, Геодетска метрологија, Геодезија у инжењерским областима и Моделирање и менаџмент у геодезији.

 

Катедра за геодезију и геоинформатику у различитим организационим облицима постоји још од 1935. године на Грађевинском одсеку Техничког факултета Универзитету у Београду. Од оснивања Геодетског одсека на Грађевинском факултету 1947. године Катедра се стара о извођењу свих облика наставе из области геодезије.

 

Катедра за геодезију и геоинформатику организује и изводи наставу на студијском програму Геодезија и геоинформатика на три нивоа студија - основним, мастер и докторским. Катедра располаже са неколико лабораторија.

 

Сврха основних академских студија је и да студенте уведе у методологију техника и технологија геодетских мерења, метода прикупљања геопросторних података, метода обраде и анализе података, коришћења техничке документације и извршавања државних и управних послова из области катастра непокретности. Ове студије трају 3 године, након чега се стиче стручни назив: инжењер геодезије.

 

Мастер академске студије из геодезије имају за циљ унапређење академских компетенција студената који су завршили основне академске студије. У структури предмета на свим модулима заступљене су специфичне области геодезије које не представљају само свакодневну инжењерску праксу већ и комплексне области које захтевају додатна знања за њихово сагледавање и решавање. Мастер академске студије трају две године и садрже три модула. Два модула су традиционално везана за област геодезије, и то: геодезија и геоинформатика, а од 2008. године уведен је посебан модел - управљање непокретностима. Овај модул припремљен је у оквиру посебног пројекта Европске Уније, а у сарадњи са Универзитетима у Стокхолму, Хелсинкију и Љубљани. Након завршетка мастер студија, ради се мастер рад и стиче се звање: мастер инжењер геодезије.

 

Докторске академске студије омогућују студентима да се оспособе за научни рад у истраживачким институцијама или привредним организацијама и образовни рад у високошколским установама. Кроз истраживачки рад, у оквиру докторске дисертације, студенти се оспособљавају да самостално организују и руководе научно-истраживачким процесом високог квалитета и степена оригиналности, да својим инвентивним радом дају научне доприносе у геодезији и критички оцењују друга истраживања. По завршеним студијама кандидат стиче научни назив: доктор наука – геодезија.

 

На Катедри је у сталном радном односу око 30 наставника и сарадника. Уз теоријску наставу, као посебан облик наставе перманентно се организује практична настава на специјалним наставним полигонима као и стручна пракса у геодетским организацијама широм Србије. На прву годину академског студијског програма за геодезију и геоинформатику уписује се 40 буџетских и 20 самофинансирајућих студената. При упису бодује се успех из средње школе или гимназије и резултат теста из математике.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011