Накнаде

Накнаде
Накнаде

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 67/2019, 6/2020-др. закони,11/2021-аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 8.и члана 40. став 1. тачка 8.  Статута Грађевинског факултета у Београду, Савет Факултета утврђује висину школарине за сваки студијски програм на Факултету, а на предлог Наставно-научног Факултета. Факултет је дужан да пре расписивања конкурса за упис студената у нову школску годину утврди висину школарине за све студијске програме за студенте који се не финансирају из буџета.

Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма.

 Основне и мастер академске студије

Тип

Цена

Пријава на конкурс за један студијски програм и полагање пријемног испита – ОАС

Пријава на конкурс за два студијски програм и полагање пријемног испита – ОАС  

Пријава на конкурс за три студијски програм и полагање пријемног испита –  ОАС

 

4.000,00

 

6.000,00

8.000,00

пријава на конкурс и полагање пријемног - МАС

издавање дипломе и додатка дипломе   

пријава дипломског/мастер рада

одбрана завршног рада - ОАС

одбрана завршног рада - МАС

2.000,00

7.000,00

без накнаде

без накнаде

без накнаде

 Самофинансирајући студенти

Тип

Цена

први упис у годину

100.000,00

први упис у годину -  страни држављани:

       основне академске студије

       мастер  академске студије                                                                                               

 

1.800,00 €

2.400,00 €

поновљени упис у годину

1.500+бр.ЕСПБ*

пријава прва три изласка на испит                                                                              

без накнаде

пријава и одбрана дипломског/мастер рада

одбрана завршног рада - ОАС  

одбрана завршног рада - МАС                                             

без накнаде

без накнаде

без накнаде

 

 

* бр. ЕСПБ је збир ЕСП бодова из предмета за које није стечен потпис помножен са ценом једног ЕСПБ,
која је шездесети део школарине (школарина/60).

Специјалистичке академске студије  - Енергетска ефикасност, одржавање и процена објеката у високоградњи

Тип

Цена

за домаће држављане 

120.000,00

за стране држављане

пријава на конкурс   

 

2.400,00 €

5.000,00

Специјалистичке академске студије - Грађевинарство, модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство

Тип

Цена

за домаће држављане 

120.000,00

за стране држављане

пријава на конкурс   

 

2.400,00 €

5.000,00

Специјалистичке академске студије - Грађевинарство, модул Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству

Тип

Цена

за домаће држављане 

240.000,00

за стране држављане

пријава на конкурс   

 

2.400,00 €

5.000,00

 Докторске студије

Тип

Цена

пријава на конкурс                                                                                      

5.000,00

упис у прву годину

210.000,00

упис у прву годину – страни држављани

4.000,00 €

упис у другу годину

упис у другу годину – страни држављани    

поновљени упис у годину (важи за 1. и 2. годину)

страни држављани                                                                           

210.000,00

4.000,00 €

63.000,00

1.200,00 €

упис у трећу годину

(укључује пријаву и пријем теме,

оцену и одбрану докторске дисертације)

страни држављани                                                

234.000,00

 

 

4.200,00 €

издавање дипломе и додатка дипломе                                                      

20.000,00

 Докторска дисертација (за студенте са магистратуром)

Тип

Цена

пријава и пријем теме

5.000,00

менторство

280.000,00

оцена и одбрана докторске дисертације

12.000,00

издавање дипломе са промоцијом                                                             

14.000,00

 Магистарске студије

Тип

Цена

пријава и пријем теме

3.000,00

менторство

40.000,00

оцена и одбрана магистарске тезе, издавање дипломе

7.000,00

 Стицање научног звања

Тип

Цена

истраживач сарадник                                                                              

45.000,00

научни сарадник                                                                                       

55.000,00

виши научни сарадник                                                                             

65.000,00

научни саветник                                                                                        

80.000,00

 

 Остале накнаде

Тип

Цена

упис или овера семестра после утврђеног рока

пријава изборних предмета после утврђеног рока                                                      

5.000,00

2.000,00

пријава испита после три пријаве, у редовном и апсолвентском року

пријава испита у апсолвентском испитном року

пријава испита у допунским испитним роковима

(не односи се на редовне и апсолвентске рокове)                                                                        

                  

поништавање испита

признавање само једног испита са другог факултета

признавање више од једног испита са другог факултета

1.000,00

1.000,00

 

      3.000,00

 

2.000,00

1.000,00

 8.000,00

 

кашњење приликом пријаве испита (по испиту)                                         

2.000,00

полагање испита пред комисијом на захтев студента

промена модула на студијском програму

продужетак рока за израду и одбрану завршног рада на основним и маст. акад. студ.

промена теме или ментора завршног рада на основним и маст. акад. студ.

решење о поновном упису на факултет  - ОАС                                                         

2.500,00

10.000,00

2.000.00

 

5.000,00

15.000,00

испис са Факултета                                                                                     

2.500,00

   

издавање дупликата индекса                                                                       

4.000,00

привремено подизање докумената  

накнада за обраду захтева за повраћај новчаних средстава                                                              

500,00

500,00

овера стандардног уверења (за регулисање војне обавезе,

породичне пензије, права на дечји додатак, здравствене књижице итд.)                                 

 

без накнаде

издавање или овера нестандардних уверења и потврда за активне студенте

издавање или овера нестандардних уверења и потврда за бивше студенте                                               

1.000,00

10.000,00

уверење о положеним испитима за активне студенте                                         

500,00

издавање инжењерске дипломе и додатка дипломе (стечене по наставном плану из 1993.)                     

5.000,00

издавање дупликата дипломе и/или додатка дипломе (стечене по наставном плану из 1993.) 

уверењем о положеним испитима који нису обухваћени новим наставним планом

(у случају преласка са једног на други наставни план)                                              

7.500,00

2.000,00

издавање потврде о еквиваленцији звања дипломирани грађевински/геодетски инжењер као звање мастер инжењера грађевинарства/геодезије                                   

10.000,00

уверење о положеним испитима бившим студентима                                   

5.000,00

копија наставног плана                                                                                   

2.000,00

провера дипломе

Ванредно ажурирање евиденције у информационом систему Универзитета (трансфер података након утврђених рокова за достављање података о уписаним студентима) – евидентирање података о упису студента, по студенту и по школској години                                                                                          

8.000,00

1.000,00

 

На основу Закључка Владе Републике Србије број 612-12163/2021-1 од 23.12.2021. године, ослобађају се плаћања свих трошкова студирања (школарина, неостварени потписи, вишеструка пријава испита, полагање испита у додатним испитним роковима, издавање уверења, такса Универзитета у Београду и такса за Центар за развој каријере и др.):
1) све активне студенткиње које се породе пре 26. године живота, у години студија у којој започну статус мировања због одржавања трудноће или у години студија у којој се породе;
2) сви активни студенти који пре 26. године живота постану родитељи, у години студија у којој су постали родитељи.

У складу са Правилником о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга (Члан 11.) школарина се уплаћује на рачун Факултета приликом уписа године, односно приликом подношења молбе студента да му се изврши одређена услуга.

Студенти прве године основних академских студија:

Датум задужења                                               Износ рате (дин.)
при упису (јул  2022. год)                                   40.000,00
30. новембар 2022.                                            10.000,00
31. јануар 2023.                                                 10.000,00
28. фебруар 2023.                                             10.000,00
31. март 2023.                                                    10.000,00
30. арил 2023.                                                    10.000,00
28. мај 2023.                                                       10.000,00
Укупно                                                                100.000,00

Студенти друге, треће и четврте године основних академских студија и студенти мастер академских студија:

Датум задужења                                                Износ рате (дин.)
При упису (октобар 2022)                                   12.500,00
31. октобар 2022.                                               12.500,00
30. новембар 2022.                                             12.500,00
30. децембар 2022.                                             12.500,00
31. јануар 2023.                                                  12.500,00
28. фебруар 2023.                                              12.500,00
30. април 2023.                                                   12.500,00
28. мај 2023.                                                        12.500,00
Укупно                                                                 100.000,00

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011