Грађевинарство специјалистичке студије 2021

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
специјалистичке студије
Година акредитације
2021
Број година
1
Укупан број бодова у току студирања
60
Звање по завршетку студирања
спец. инж. енерг. ефик. у зградарству

 

Назив студијског програма ових специјалистичких академских студија је Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи.

Предвиђено трајање студија је два семестра, тј. једна година и носе укупно 60 ЕСПБ бодова. Студенти која заврше ове студије стичу академски назив специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству.

Услов за упис на студијски програм су завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова из области: грађевинарства, геодезије, архитектуре, машинства и електротехнике. Ранг листа за пријем кандидата се формира на основу опште просечне оцене на основним и дипломским академским студијама.

Циљ овог студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области “Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи”. Треба напоменути да овим областима није посвећена довољна пажња на основним и академским студијама из области грађевинарства. Такође, студенти стичу и професоналне квалификације за полагање стручног испита и добијање лиценце за послове израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда. Поред тога, студенти добијају основна знања из области одржавања и процене вредности објеката високоградње.

Ово су интердисциплинарне специјалистичке академске студије које сaдрже теме из области техничких наука. Исход процеса учења је стицање знања и професионалне квалификације који кандидатима омогућава самостално бављење инжењерском струком у домену анализе енергетске ефикасности зграда, као и њиховог одржавања и процене вредности.

Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације, израду семинарских радова  и друге облике наставе. Фондови наставних часова су изражени кроз часове за предавања и вежбе или друге облике наставе.

Листа обавезних и изборних предмета, као и њихов садржај, приказани су оквиру курикулума ових специјалистичких академских студија у Стандарду 5. Сваки предмет вреди одређени број ЕСПБ бодова који одражава оптерећеност студената. Осим обавезних предмета, омогућено је бирање изборних предмета из понуђене групе предмета. Структуром студијског програма је обезбеђено да изборни предмети буду заступљени са најмање 30% ЕСПБ бодова.   

У другом семестру је одређено време резервисано и за израду специјалистичког рада (16 ЕСПБ). Специјалистички рад се израђује у сарадњи са ментором и његова одбрана је јавна, пред комисијом.

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011