Библиотечке услуге

Нове-старе књиге
Нове-старе књиге

ГраФар (дигитални репозиторијум радова и других научних публикација са Грађевинског факултета)

 

 Нови наслови у Библиотеци - 2019.

 Нови наслови у Библиотеци - 2020.

 Нови наслови у Библиотеци - 2021.

 Нови наслови у Библиотеци - 2022.

Нови наслови у Библиотеци - 2023.

 

 

 

 

Издавање библиотечке грађе

Изван Библиотеке не могу се користити тј. износити периодичне публикације, енциклопедије, лексикони, речници, приручници, докторске дисертације, магистарски радови, стара и ретка грађа, као и грађа добијена међубиблиотечком позајмицом. 

Наставници и сарадници, као и докторанди изван Библиотеке могу користити до 10 књига. Студенти изван Библиотеке могу користити до 4 књиге, а остали запослени могу користити до 5 књига.

Tрећим лицима, која имају статус привременог члана, на коришћење се даје 1 књига коју морају вратити у току истога дана.

Наставници и сарадници Факултета могу да задрже књиге до 90 дана, осим када су уџбеници у питању, где је  рок за враћање 30 дана.

За остале кориснике рок враћања је 30 дана.

Последипломцима и студентима рок за коришћење публикација може се продужити за још 30 дана уколико публикацију не тражи други корисник. Исту књигу студент може поново позајмити након 10 дана од враћања.

Наведени рок се не односи на књиге које су обавезни примерци, који се у Библиотеку морају вратити истога дана.

Студенту који прекорачи рок враћања књига  задржава се документ док не врати све публикације узете на послугу уз немогућност пријаве испита у првом следећем испитном року. 

Корисник који оштети или изгуби публикацију, дужан је да је надокнади куповином. Уколико то није могуће, дужан је да, у договору са Библиотечким одбором, реши проблем на један од следећих начина:

•        исплати Факултету троструку вредност нестале публикације

•        плати трошкове набавке нове публикације

•        набави или се сагласи са набавком сличне публикације одговарајуће вредности, по      

          процени Библиотечког одбора

Студенту се не издаје диплома док се потпуно не раздужи у Библиотеци, што доказује подношењем потврде коју издаје Библиотека.

Едукација корисника

Библиотека пружа помоћ корисницима у проналажењу потребне грађе и осталих релевантних информација у фонду Библиотеке, у одговарајућим базама података или електронски доступним изворима информација.

Ова услуга обухвата:

•        претраживање COBISS/ОРАС-а (Online Public Access Catalogue) по задатим пољима (имену

          аутора, наслову, кључним речима...)

•        разумевање и претраживање различитих типова библиографских информација

•        упознавање са базама података (цитатним и базама пуног текста – WoS, ScI, SCOPUS,

          KOBSON...), појмом цитираности и цитатним индексима (impact factor)

•        претраживање цитатних база и електронски доступних база пуног текста  из области

          природних наука

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011