Пријемни испит

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2019. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из математике. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда освојили једну од првe три појединачне награде на републичком такмичењу из математике које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из математике ослобађају се полагања пријемног испита и признаје им се максималан број бодова који се може освојити на пријемном испиту (60 бодова). 

Пријемни испит се полаже у салама у згради Факултета. Списак са именима кандидата по азбучном редоследу, студијским програмом за који конкуришу, просечним оценама из средње школе и бројевима сала у којима кандидати полажу пријемни испит објављује се на огласној табли и сајту Факултета. Кандидати су дужни да провере објављене податке. У случају постојања грешке потребно је поднети примедбу на тачност података. На дан полагања пријемног испита кандидати треба да буду испред сале у којој полажу најмање 15 минута пре почетка испита (до 14:45), када почиње прозивање кандидата.

Кандидати морају обавезно да понесу личну карту или пасош на пријемни испит.

Особе са хендикепом могу да полажу пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са хендикепом прилаже уз пријаву на конкурс писмено образложење начина на који је потребно прилагодити полагање пријемног испита. Више информација може се добити од Универзитетског центра за студенте са хендикепом (тел. 011 3370-686, е-пошта: ucsh@rect.bg.ac.rs).

Грађевински факултет признаје положен пријемни испит из математике на осталим техничким факултетима Универзитета у Београду (Електротехнички, Машински, Рударско-геолошки, Саобраћајни, Технолошко-металуршки, Факултет организационих наука, Пољопривредни, Шумарски и Технички факултет у Бору) кандидатима који желе да се упишу у статусу самофинансирајућих студената после завршеног пријемног испита, ако се претходно не попуни предвиђени број места.

Правила о одржавању пријемног испита

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду

 

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИ­ФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

1.       Испит се полаже писмено и траје три сата.

2.       На испит треба ПОНЕТИ само: (а) личну карту или пасош, (б) пот­вр­ду о пријави оверену приликом подношења докумената и (в) пла­ву хемијску оловку.

3.      На испиту је ЗАБРАЊЕНО поседовање и коришћење мобилних телефона и било как­вих по­ма­гала (калкулатора, џепних рачунара и слично).

4.       На испит је ЗАБРАЊЕНО уношење хране и пића (сендвичи, сокови, чо­коладе и слично). У салама се могу добити флашице са водом.

5.       Од дежурног на испиту кандидат добија: (а) образац за одговоре, (б) текст за­датака и (в) свеску за израду задатака.

6.       На предвиђено место на обрасцу за одговоре кандидат уписује: пре­зиме, име ро­дитеља као на пријавном листу, своје име и број прија­ве са потврде о пријави.

7.       По добијању текста задатака, на предвиђено место на обрасцу за од­говоре кандидат уписује шифру задатка која је написана на тексту задатка. Скреће се пажња кандидату да задатак не може бити пре­гле­дан ако се не напише ши­ф­ра задатка. Образац који нема шифру доноси по сваком задатку исти број не­гативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни.

8.       Дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат упи­сао на образац за одговоре.

9.       По завршетку идентификације кандидат обавезно склања личну кар­ту или па­сош са стола, тако да на столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави и прибор добијен од дежурног.

10.    Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на обра­зац за одговоре осим онога што је предвиђено. ДИСКВАЛИФИКОВАЋЕ се сва­ки кандидат који на било који начин додат­но означи образац за одговоре или кан­дидат који неисправно попуни део обрасца за одговоре који је за то предвиђен.

11.    Број задатака је 20. Укупан број поена је 100. Задаци не доносе исти број поена.

12.    У СВАКОМ ЗАДАТКУ ТАЧАН ЈЕ САМО ЈЕДАН ОДГОВОР.

13.    Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Нета­чан одго­вор доноси негативне поене. Одговор “Не знам” (означен словом Н на обрас­цу за одговоре) доноси 0 поена.

14.    Кандидат решава задатак у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат ЗАОКРУЖУЈЕ САМО ЈЕДАН ОДГОВОР на обрасцу за одго­воре под бројем који одговара броју тог задатка. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више од­говора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси ДО­ДАТНЕ НЕГАТИВНЕ ПОЕНЕ у односу на нега­тив­не поене предвиђене за нетачан одговор.

15.    Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. Није дозвољено брисање ни исправљање претходно зa­окружених одговора.

16.    Од тренутка поделе задатака НИЈЕ ДОЗВОЉЕН РАЗГОВОР између кан­дидата. Кандидати који међусобно разговорају биће удаљени са испита и дисквали­фи­ковани.

17.    Кандидати који поседују или користе недозвољена средства (мобилни те­ле­фон, калкулатор, џепни рачунар, цедуљице и слично) биће одмах удаље­ни са испита и дисквалификовани.

18.    Уколико дежурни утврди да кандидат поседује или користи недозвољена средства (мобилни те­ле­фон, калкулатор, џепни рачунар, цедуљице и слично) позива Централну комисију за спровођење пријемног испита која након записничког утврђивања прекршаја одмах удаљава и дисквалификује кандидата.

19. На испиту је забрањен разговор са дежурнима.

20.    Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата. Дежурни потписује потврду о пријави, текст задатка и свеску који остају кандидату.

21.    Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она до­каз да је задатак предат.

22.    После почетка испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН ОДЛАЗАК У ТОАЛЕТ, с об­зи­ром да ис­пит траје само 3 сата.

23.    Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка ис­пи­та, уз обавез­ну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на вратима показује се потписана потврда о пријави, текст задатка и свеска. Тек после тога може да се напусти сала. Повратак у салу ни­је дозвољен пре завршетка испита.

24.    Напуштање сале није дозвољено пола сата пре завршетка ис­пи­та. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима без уста­јања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој обра­зац за одговоре.

25.    Дежурни на испиту објављује обавештења о почетку испита, протек­лом вре­мену, времену када може да се отпочне са напуштањем ис­пи­та и времену када више не може да се напушта сала.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИ­ФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2013. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2014. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2015. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2016.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2017.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2018.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2019.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011