Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

Ушће Саве у Дунав,  фото Владимир Стефановић
Ушће Саве у Дунав, фото Владимир Стефановић
Општи подаци
шеф катедре
Љубодраг М. Савић, редовни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Позивамо вас да погледате презентацију катедре!

Катедрa организује наставу, научна истраживања и пружа консултантске услуге у области грађевинске хидротехнике и еколошког инжењерства. У основне делатности спадају пројектовање, изградња и одржавање хидротехничких система и објеката, као и процена њиховог утицаја на животну средину. На Катедри се изучавају следеће области:

•       снабдевање водом насеља и индустрије (изворишта, цевоводи сирове воде, постројења  за прераду воде и дистрибутивне мреже)

•        уређење водотока (стабилизација корита, одбрана од поплава, пловни путеви и пристаништа)

•     хидроенергетско коришћење вода (пројектовање прибранских и деривационих хидроелектрана, водостана, тунела и цевовода)

•     хидротехничке грађевине (бране са евакуационим органима, опточни тунели, водозахвати, акумулације итд.)

•       хидротехничке мелиорације – наводњавање и одводњавање (пројектовање црпних  станица, система за заливање, дренажа, канала итд.)

•        пречишћавање и заштита вода (третман отпадних вода, контрола испуста загађивача, каналисање насеља и индустрије)

•     инжењерска и физичка лимнологија (мерење и моделирање сезонских промена  показатеља квалитета воде и трофичности језера и вештачких акумулација)

•       мерење, моделирање и третман кишног отицаја (процена просторне и временске расподеле количина и квалитета вода које отичу са урбаних сливова, пројектовање  мера за повећање времена концентрације слива и биофилтера за уклањање  микрополутаната )

•      мерења у хидротехници (мерења хидрауличких и хидролошких величина у  лабораторијским и теренским условима)

•       еколошко инжењерство (процена утицаја хидротехничких радова и објеката на   животну средину, ремедијација депонија, јаловишта, језера итд.)

•       хидроинформатика и оптимизација водопривредних система (пројектовање  хидроинформационих база података и модела за оптимално управљање великим водопривредним системима и дистрибутивним мрежама)

Основу наведених стручних дисциплина чине теоријски предмети, као што су механика флуида, хидраулика и хидрологија, које предају наставници са Катедре. У овом тренутку, наставно особље чине 30 наставника и сарадника: 5 редовних професора, 3 ванредна професора, 11 доцената и 11 асистената.

Поред извођења наставе, чланови Катедре су ангажовани у научним истраживањима на пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и пројекатима финансираним из међународних фондова. Чланови Катедре се баве реализацијом стручних студија и пружањем консултантских услуга у привредним пројектима преко Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство. 

У ингеренцији Катедре су четири лабораторије које се користе у настави, истраживањима и у сарадњи са привредом: 

•       Лабораторија за санитарну хидротехнику 

•       Лабораторија за механику флуида и мерење запремине протекле течности

•       Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова

•       Лабораторија за хидрометрију и хидрологију

 Од 2012. године Катедри је придружена и Катедра за одрживо еколошко управљање водама (UNESCO Chair in Water for Ecologically Sustainable Development), под покровитељством UNESCO-а. Основни циљ је унапређење образовања и мултидисциплинарних истраживања на пројектима из домена водних ресурса које се постиже сарадњом са суседним земљама, земљама Централне Азије и бившим чланицама СССР-а. Сарадња са Универзитетом у Азербејџану и са Казахстанским националним техничким универзитетом већ је достигла оперативни ниво на пољима размене студената и припреме заједничких пројеката.

Катедра руководи и међународним регионалним центром за урбано одводњавање (IRTCUD – International Research and Тraining Cеnter for Urban Drainage), који је основан под покровитељством UNESCO-а и чије је седиште на Грађевинском факултету у Београду.

Заједно са Универзитетима из Атине, Букурешта и Љубљане, Катедра организује програм међународних последипломских студија EDUCATE (http://www.water-msc.org/). Студије, засноване на концепту учења на даљину, трају две године, а целокупна настава се спроводи преко веб е-learning веб платформе. EDUCATE је започет 2007. године као део INTEREG III B CADSES пројекта и до данас се настава успешно спроводи.

Катедра има успешну дугогодишњу сарадњу са неколико познатих универзитетских центара у иностранству: Империјал Колеџом из Лондона, универзитетима из Хамбурга, Кјота, Абердина,  Екситера, Мелбурна, Хокаида, Калгарија, Козенцe итд.

Катедра је успоставила успешну сарадњу са домаћим и међународним струковним удружењима на активностима у организацији домаћих и међународних конференција и спровођењу курсева континуалног учења за инжењере из праксе.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011