Грађевинарство мастер академске студије 2021

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
мастер академске студије
Година акредитације
2021
Број година
2
Укупан број бодова у току студирања
120
Звање по завршетку студирања
мастер инжењер грађевинарства

                                                                                                                                                                                                                                                                                             1. СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програм мастер академских студија Грађевинарство траје 4 семестра и вреди 120 ЕСПБ бодова. Академски назив који се стиче по завршетку студија је мастер инжењер грађевинарства.
За упис на студијски програм могу да конкуришу кандидати са претходно завршеним студијским програмом основних академских студија из области грађевинарства на којима су стекли најмање 180 ЕСПБ бодова. За упис се формира ранг листа на основу успеха на основним студијама.
Студијски програм састоји се од пет изборних подручја (модула):
•    Конструкције (КОН),
•    Хидротехника и водно еколошко инжењерство (ХВЕ),
•    Путеви, железнице и аеродроми (ПЖА),
•    Организација, технологија и информатика у грађевинарству (ОТИГ),
•    Грађевинска геотехника (ГГТ).
Мастер академске студије из грађевинарства замишљене су као продубљивање академских и стручних компетенција студената који су завршили претходни степен студија грађевинарства. У структури предмета на свим модулима заступљене су специфичне области грађевинарства, које не представљају свакодневну инжењерску праксу, већ комплексне области које захтевају додатна знања и способости за њихово сагледавање и решавање.
На модулу Конструкције обрађују се предмети који треба да оспособе инжењере за пројектовање и извођење најсложенијих објеката, као што су: стамбене и пословне зграде, мостови, антенски стубови, водоторњеви, индустријски објекти, бране, подземне конструкције и слично. Изучавају се важни теоријски предмети који дају основе за озбиљне истраживачке радове и сложене инжењерске прорачуне (нпр. нелинеарна анализа конструкција, површински носачи, динамика конструкција), као и стручни предмети важни за примену у грађевинарству (бетонске конструкције, металне и спрегнуте конструкције, дрвене конструкције). Модул ХВЕ бави се припремањем инжењера за пројектовање, изградњу и одржавање хидротехничких објеката и система везаних за коришћење вода, заштиту квалитета вода и спречавање штетног дејства вода, специфичностима везаним за подземне воде, сложене водопривредне системе, објекте пловних путева и пристаништа. Слушају се предмети из области снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уређења водотока, хидроенергетског коришћења вода, заштите од поплава, наводњавања, напредни курсеви из нумеричких метода прорачуна, хидроинформатике, као и напредних метода мерења у хидротехници. Посебан акценат се ставља на аспект вода у оквиру заштите животне средине. На модулу ПЖА уче се планирање, пројектовање, изградња и одржавање ванградских путева, градских саобраћајница, железница, железничких чворова и аеродрома, уз предмете који треба да развију код студената способност за израду пројеката сложенијих система (примена геоинформационих система, оптимизација система итд). Модул ОТИГ оспособљава студенте за учествовање у реализацији грађевинских пројеката како са техничко-технолошког становишта, тако и са становишта организације извођења свих радова на пројекту, развоја и примене информационих система, финансија, правне и стручне регулативе, чиме даје студентима компетенције за учествовање у реализацији великих грађевинских пројеката и широку основу за истраживања у бројним областима које налазе своју примену у грађевинарству. Модул ГГТ обезбеђује фундаментална знања студената из области механике стена и нумеричких метода у геотехници, као и знања везаних за специфичне геотехничке проблеме, као што су: насуте и потпорне конструкције, методе побољшања тла, геоеколошко и геотехничко земњотресно инжењерство.
Сви предмети студијског програма су једносеместрални, а на већини њих активна настава се састоји од предавања и рачунских вежби. У четвртом семестру студенти израђују мастер рад (24 ЕСПБ). Поред похађања наставе, у обавезе студената спада стручна пракса (4 ЕСПБ) у трајању од месец дана, која се обавља у пројектантским бироима, научним институ¬тима или државним институцијама из делатности грађевинарства и сродних области.
По завршетку овог програма студенти могу наставити своје образовање на програму докторских студија Грађевинарство на Грађевинском факултету у Београду, или на сродним студијама у земљи и иностранству. Поред тога, студенти који заврше овај студијски програм имају проходност и ка специјалистичким академским студијама.

2. СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програми из области грађевинарства на Грађевинском факултету у Београду имају директну друштвену сврху да образују кадрове за истоимену велику привредну грану, чија је улога у укупном развоју друштва од пресудне важности. У Србији је у току пројектовање и реализација више великих инфраструктурних пројеката, а у наредном периоду очекује се даље интензивирање активности у овој области. Из тог разлога, евидентна је потреба за квалификованим грађевинским инжењерима који треба да се укључе у рад у овој привредној грани, а тиме и за њиховим адекватним образовањем.
Програм мастер академских студија Грађевинарство пре свега је осмишљен као природни наставак истоименог програма основних академских студија, на коме студенти стичу фундаментална научна и стручна знања у домену пројектовања и извођења различитих врста грађевинских објеката који су по карактеру ванстандардни или већег капацитета. Студенти који наставе студије на овом програму, кроз један од пет модула (Конструкције, Хидротехника и водно еколошко инжењерство, Путеви, железнице и аеродроми, Организација, технологија и информатика у грађевинарству и Грађевинска геотехника), добијају додатна знања у специфичним областима грађевинарства које не представљају свакодневну инжењерску праксу, већ комплексне области које захтевају додатна знања и способости за њихово сагледавање и решавање. Такође, овај програм представља неопходни међукорак према академском образовању на највишем нивоу. Студенти који се одлуче за наставак академских студија на докторским или специјалистичким студијама, добијају овим програмом довољно чврсту основу за даље научно и стручно усавршавање.
Иновираним студијским програмима грађевинарства, Грађевински факултет обезбеђује модеран и ефикасан модел студирања, са тежњом да да на најбољи могући начин одговори потребама друштва у овој привредној грани, обезбеђујући при томе највише академске стандарде.

3. ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Програм мастер академских студија Грађевинарство успостављен је са следећим циљевима:
•    овладавање високо специјализованим академским и/или стручним знањима из различитих области грађевинарства;
•    постизање стручних компетенција студената из различитих области грађевинарства, значајно проширених и продубљених у односу на основне академске студије;
•    оспособљавање за самостално вођење најсложенијих стручних послова у различитим областима грађевинарства;
•    оспособљавање за примену напредних прорачунских модела за решавање инжењерских проблема применом рачунара;
•    оспособљавање за примену инструмената и уређаја за експериментално решавање инжењерских проблема;
•    оспособљавање за планирање и реализацију развојних или научних истраживања у изабраној области грађевинарства;
•    развој креативних способности студената за разматрање најсложенијих инжењерских проблема на иновативан начин;
•    развој способности критичког мишљења студената, као и способности за тимски рад;
•    развијање професионалне етике;
•    оспособљавање за даље академско усавршавање на докторским или специјалистичким студијама.

4. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА
По завршетку студијског програма мастер академских студија Грађевинарство, студент стиче следеће опште академске и личне способности:
•    анализа, синтеза и примена знања из различитих инжењерских области, за препознавање, опис и решавање најсложенијих инжењерских проблема;
•    решавање проблема помоћу рачунара применом различитих нумеричких метода, уз примену постојећих и писање сопствених рачунарских програма;
•    размена информација, идеја, проблема и решења са особама у струци и ван струке;
•    развој критичког и самокритичког мишљења и приступа, као и позитивног односа према значају целоживотног учења у личном и професионалном развоју;
•    сарађивање у тимском стручном раду и заузимање етичког става у решавању најсложенијих инжењерских проблема;
•    разумевање еколошких аспектата и тенденција развоја и рециклирања материјала;
•    познавање елемената уговора о грађењу, различитих модалитета и његовог значаја у савременој грађевинској пракси;
•    управљање реализацијом инвестиционих пројеката у складу са уговорима о грађењу;
•    припрема и/или учествовање у тендерским процедурама за јавне набавке.
 
По завршетку програма мастер академских студија Грађевинарство, студент модула Конструкције, поред компетенција стечених на основним академским студијама, стиче следеће предметно-специфичне способности:
•    познавање својстава савремених грађевинских материјала и могућности за њихову примену;
•    статички и динамички прорачуни, контролa стабилности и прорачун вибрација сложених грађевинских конструкција, применом линеарних и нелинеарних метода, класичним поступцима и применом рачунара;
•    пројектовање и изградња свих типова армирано-бетонских, челичних, дрвених, зиданих и спрегнутих конструкција (зграде, хале, специјалне и инжењерске конструкције, мостови) и познавање основних корака у домену њихове производње и изградње или монтаже;
•    пројектовање и изградња претходно напрегнутих бетонских конструкција, конструкција од танкозидних челичних хладно-обликованих профила, алуминијумских легура, лепљеног ламелираног дрвета и унакрсно ламелираног дрвета;
•    прорачун и конструисање веза у металним и дрвеним конструкцијама;
•    пројектовање технологије бетона и израда делова технолошких пројеката из области грађења бетонских конструкција;
•    оцена стања и предлог потребних мера одржавања, прорачун ојачавања и санација елемената армирано-бетонских, дрвених и зиданих конструкција;
•    планирање, реализација и контрола инсталатерских и завршних радова на објектима високоградње, оцена квалитета и обрачун завршних и занатских радова;
•    пројектовање и изградња хидротехничких конструкција: различитих типова брана и осталих хидротехничких објеката;
•    пројектовање и изградња решења плитког и дубоког фундирања, класичних и специјалних конструкција, заштите дубоких ископа и пројектовање подземних конструкција;
•    анализа и интерпретација резултата геотехничких испитивања;
•    савладавање основа експерименталне анализе конструкција, практичних аспеката испитивања конструкција, уз овладавање основним принципима аквизиције података и конструкцијског мониторинга;
•    оспособљеност за енергетску сертификацију грађевинских објеката.

По завршетку програма мастер академских студија Грађевинарство, студент модула Хидротехника и водно еколошко инжењерство, поред компетенција стечених на основним академским студијама, стиче следеће предметно-специфичне способности:
•    израда хидролошких студија и припрема хидролошких подлога за планирање и пројектовање објеката и водопривредних система;
•    израда хидрауличких прорачуна свих врста у стационарном и нестационарном режиму за хидротехничке објекте и системе, са слободним течењем и под притиском;
•    примена савремених метода за анализу транспортних процеса у површинским и подземним водама;
•    планирање, пројектовање, изградња, управљање и одржавање хидротехничких објеката и инфраструктуре свих врста и капацитета: хидротехничких инсталација, објеката водоснабдевања и каналисања насеља, система за припрему воде за пиће, дренажних система, система за наводњавање, хидроенергетских система, елемената пловних система, објеката за експлоатацију подземних и површинских вода, објеката и система на постројењима за пречишћавање отпадних вода, и објеката за управљање чврстим отпадом (санитарне депоније);
•    израда и коришћење математичких модела (управљачких, симулационих, оптимизационих и прогностичких) и хидроинформационих система за анализу и управљање хидротехничким објектима и водопривредним системима различитих типова;
•    примена метода за оцену утицаја хидротехничких објеката и система на животну средину и техничких мера заштите животне средине у процесу планирања, пројектовања и изградње;
•    планирање, пројектовање и изградња објеката и радова за уређење и заштиту од поплава свих врста водотока;
•    примена стечених знања у пројектовању и изградњи хидротехничких објеката грађевинске геотехнике.

По завршетку програма мастер академских студија Грађевинарство, студент модула Путеви, железнице и аеродроми, поред компетенција стечених на основним академским студијама, стиче следеће предметно-специфичне способности:
•    прорачун стабилности трупа саобраћајнице и околног терена и примена адекватних мера за стабилизацију косина, као и за побољшање тла;
•    анализа и интерпретација резултата геотехничких истажних радова у стенским масама. Пројектовање и извођење саобраћајних тунела;
•    планирање, пројектовање, изградња, управљање и одржавање објеката саобраћајне  инфраструктуре: градских и ванградских друмских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева, свих нивоа железничке инфраструктуре, градских шинских система, саобраћајних површина на аеродромима, саобраћајних површина у путничким пристаништима, лукама и индустријским постројењима;
•    рехабилитација и реконструкција објеката саобраћајне инфраструктуре;
•    примена метода за анализу утицаја саобраћајне инфраструктуре  на околину, укључујући фазе грађења и одржавања, као и експлатације;
•    примена система за управљање одржавањем саобраћајне инфраструктуре;
•    извођење, преглед и одржавање конструкција мостова и пројектовање, извођење, преглед и одржавање пропуста.

По завршетку програма мастер академских студија Грађевинарство, студент Организација, технологија и информатика у грађевинарству, поред компетенција стечених на основним академским студијама, стиче следеће предметно-специфичне способности:
•    израда пројеката организације и технологије грађења за све врсте објеката, са оптимизацијом технолошких поступака и потребне механизације;
•    израда динамичких планова, контрола динамике и анализа кашњења радова;
•    планирање и контрола трошкова, мерење и обрачун изведених радова, припрема документације за наплату посла, оцена ислативости пројеката, процена тржишних вредности непокретности;
•    управљање квалитетом, студије вредносног инжењерства, управљање ризицима и људским ресурсима;
•    руковођење грађевинским фирмама и управљање пословима извођења радова на градилиштима комплексних грађевинских пројеката (грађевинске конструкције у високоградњи, занатски и завршни радови, путна и железничка инфраструктура, аеродроми, комунална хидротехничка инфраструктрура, објекти грађевинске геотехнике, бране и други хидротехнички и инжењерски објекти);
•    припрема уговора и/или учешће у тендерским процедурама за јавне набавке;
•    оспособљеност за енергетску сертификацију грађевинских објеката и управљање одржавањем објеката;
•    BIM менаџмент, управљање пројектима помоћу BIM-а, формирање база података за потребе грађевинарства, управљање информацијама у грађевинарству и примена софтвера за закључивање из података;
•    пројектовање армирано-бетонских и челичних конструкција типских зграда (спратности до П+4, површине до 2000 m2) и хала и познавање њихове производње, изградње и/или монтаже;
•    пројектовање и изградња унутрашњих хидротехничких инсталација и прикључака на хидротехничку инфраструктуру;
•    изградња комуналне хидротехничке инфраструктуре, изградња различитих типова брана и хидротехничких конструкција;
•    стручни надзор над извођењем радова на свим врстама објеката.

По завршетку програма мастер академских студија Грађевинарство, студент модула Грађевинска геотехника, поред компетенција стечених на основним академским студијама, стиче следеће предметно-специфичне способности:
•    познавање својстава савремених грађевинских материјала и могућности за њихову примену;
•    статички и динамички прорачун и контролa стабилности уобичајених грађевинских конструкција класичним поступцима и применом рачунара;
•    пројектовање армирано-бетонских и челичних конструкција типских зграда и хала и познавање основних корака у домену њихове производње и изградње или монтаже;
•    извођење, преглед и одржавање конструкција мостова и пројектовање, извођење, преглед и одржавање пропуста и мостова распона до 12 m;
•    пројектовање и извођење тунелских и подземних конструкција;
•    пројектовање и изградња свих типова потпорних конструкција;
•    пројектовање и изградња насутих конструкција и депонија, санација клизишта и других облика нестабилности терена;
•    пројектовање и изградња свих типова плитког и дубоког фундирања класичних и специјалних конструкција и заштите дубоких ископа;
•    израда програма теренских и лабораторијских испитивања тла и стене и надзор над извођењем стандардних геотехничких теренских испитивања, израда геотехничких подлога, интерпретације резултата лабораторијских и теренских испитивања тла и стена;
•    анализе интеракције конструкције и тла при дејству земљотреса;
•    примена различитих метода побољшања тла;
•    пројектовање и изградња система за дренирање ископа и подземних објеката;
•    пројектовање и изградња хидротехничких конструкција: различитих типова брана и осталих хидротехничких објеката;
•    пројектовање технологије бетона и израда делова технолошких пројеката из области грађења бетонских конструкција;
•    припремање и/или учествовање у тендерским процедурама и коришћење BIM модела за различите анализе.

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011