Катедра за математику, физику и нацртну геометрију

Судар честица. Геометрија и симетрија
Судар честица. Геометрија и симетрија
Општи подаци
шеф катедре
Љиљана М. Брајовић, ванредни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Катедру сачињавају чланови који се научно баве и обављају наставу из области математике, примењене физике, електронике и нацртне геометрије.

Катедру сачињавају:

•       Кабинет за математику

•       Кабинет за физику

•       Кабинет за нацртну геометрију

Катедра тренутно има 13 чланова од којих су: 6 ванредних професора, 3 доцента, 4 асистента студента докторских студија.

 

Кабинет за математику

Кабинет за математику опслужује (према актуелном наставном плану и програму) по три предмета на дипломским студијама на грађевинском:

       •       Математичка анализа 1

       •       Линеарна алгебра и статистика

       •       Математичка анализа

и геодетском одсеку:

•       Математика 1

•       Математика 2

•       Математика 3

На докторским студијама се предаје предмет:

•       Одабрана поглавља математичке анализе

Настава је прилагођена савременим трендовима. Спроводи се континуирано праћење и оцењивање студената. То се постиже недељним тестовима провере знања и колоквијумима.

 

Кабинет за физику

Кабинет за физику има 4 члана који предају и држе вежбања из 7 предмета на дипломским и мастер студијама:

•       Техничка физика

•       Техничка физика 1                                  геодезија

•       Техничка физика 2                                  геодезија

•       Грађевинска физика

•       Дигитална обрада сигнала                      геодезија, мастер студије

•       Електроника у геодезији                         геодезија, мастер студије

•       Физичке основе даљинске детекције     геодезија, мастер студије

На докторским студијама вежбања се држе из 4 предмета:

•       Мерење неелектричних величина у грађевинарству

•       Савремене мерне технологије у геодезији

•       Термика грађевинских објеката

•       Физичке основе детекције

 

На специјалистичким студијама наставници кабинета држе предавања из 2 предмета:

       •      Грађевинска физика

       •      Осветљење у зградарству

У оквиру предавања се на различитим нивоима наставе изучавају области из примењене физике, електронике и мерења од интереса за грађевинску и геодетску струку. Вежбања на предметима су у виду решавања задатака и израде лабораторијских вежби. Оцењивање је континуирано кроз оцену лабораторијских вежби, колоквијума и семинарских радова.

 

Кабинет за нацртну геометрију

Наставно особље кабинета за Нацртну геометрију су Александар Чучаковић, Марија Обрадовић, Магдалена Драговић.

У оквиру кабинета за Нацртну геометрију се држи настава из 4 предмета на основним и мастер студијама: 

•       Нацртна геометрија

•       Рачунарска геометрија

•       Визуелизација и презентација 3Д модела у геодезији - мастер геодезија

•       3Д моделовање и визуелизација у грађевинарству - мастер грађевинарство

Уз предавања, на овим предметима су предвиђене вежбе које се баве решавањем конкретних геометријских проблема. На вежбама за предмет Рачунарска геометрија се користи савремени графички софтвер. Оцењивање је континуирано, кроз вредновање вежби и проверу знања на колоквијумима. 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011