Задати упит:  
пронађено 1991 резултата
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду, број 25/25 од 27.04.2023. године именовани смо у Комисију за писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног АСИСТЕНТА - студента докторских ст...
02-06-2023
Документа
Избор у звања
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 2020 - 2023 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Научноистраживачки пројекти Грађевинског факултета Универзитета у Београду 2020 - 2023 2 Издавач Универзитет у Београду - Грађевински факултет За издавача Проф. др Владан Кузмано...
02-06-2023
Документа
Остало
Школска 2023/2024. година               УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ        Информатор  о конкурсу за упис у прву годину   основних академских студија  Школска 2023/2024. година              Београд  Мај 2023.    Информације о упису:  www.grf.bg.ac.rs  Служба за студентск...
30-05-2023
Документа
Остало
1 НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Ненада Бродића Одлуком Научно-наставног већа Грађевинског факултета у Београду број 140/13-20 од 25.05.2023. именовани смо за чланове Комисије за пре...
26-05-2023
Документа
Реферати дисертација
...
24-05-2023
Документа
Одлуке
Univerzitet u Beogradu 28.6.2022. Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski fakultet Xifra zadatka: 20222 Test ima 20 zadataka na dve stranice. Zadaci 1− 3 vrede po 4 poena, zadaci 4− 17 vrede po 5 poena i zadaci 18 − 20 vrede po 6 poena. Pogrexan odgovor donosi −10% poena od bro...
24-05-2023
Документа
Остало
4 5 С А В Е З И Н Ж Е Њ Е Р А И Т Е Х Н И Ч А Р А С Р Б И Ј Е о р г а н и з у ј e Д р у г у н а у ч н у к о н ф е р е н ц и ј у с а м е ђ у н а р о д н и м у ч е ш ћ е м Г У Б И Ц И В О Д Е У С И С Т Е М У Ј А В Н О Г В О Д О С Н А Б Д Е В А Њ А Б е о г р а д 0 9 . ј у н ...
23-05-2023
Документа
Остало
...
22-05-2023
Документа
обавештења
Универзитет у Београду Назив факултета: ______________________ И з ј а в а Изјављујем да сам у циљу уписа на студијски програм Универзитета у Београду - __________ факултет, добровољно дао/дала своје личне податке, као и да се подаци могу користити и објављивати на интернет страницама ...
22-05-2023
Документа
Остало
Универзитет у Београду Назив факултета: ______________________ Изјава За кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године Слободно и својевољно изјављујем да нисам био/ла уписан/а у прву годину студија на студијском програму првог степена високог образовањ...
22-05-2023
Документа
Остало
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011