Задати упит:  
пронађено 1036 резултата
RPI,IMJbEHO: Peny6nuxa Cp6uja MI4HI4CTAPCTBO oMxAAr4HE n CTTOPTA Epoj : 6 1 2-00-5 127 12019 -04 [ar1'rr: 23. reqen{6ap 2019. rorr.rHe Eeorpag Yuneepailrer y Eeorpaly f paf eauHcxu (t ax1,"urer reKaHy rpo$. rp B:ra.qaHy Ky:mauorrlhy Eynenap Kparba Anexcan4pa 7 3 ll 1 1000 Eeorpa4 flouronaHra...
08-01-2020
Документа
конкурси
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, број 49/2019) и члана 60. став 1. тачка 34. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно Веће Грађевинског факултета ...
30-12-2019
Документа
Избор у звања
YHMBEP314TET Y BEOrPMS, -rPAT,EBI4HCKVI 4AKYJ1TET 6p. S-OX 1 7 bEt 2.111_,,,A 6 F 0 1 r A g Syneaap icparba ArieKcampa 7? 11PAB1111HMK 0 OBE36EBEI-bY KBAJUITETA OAKYJ1TETA (11PELMWTIEH TEKCT) Beorpag, 2019. 2 Ha ocHoHy LulaHa 25. CTaB 1. 3aKOHa 0 BITCOKOM o6pa3oHaH,y (,0...
27-12-2019
Документа
општа акта
EICAH FPNBEBHHCKOF f:DAKYJITETA Qiitdc upock.irp Baum Ky3maHomh YHM BEP31,1T ET V 5E01-PARY ITABEBVINCKI4 cDAKWITET 5ypeaap Kpama Anexcaup,pa 73 11120 beorpag, P. Cp6mja 11. dm 35-42 Tenet:from: (011) 321-86-06, 337-01-02 Tene4)axc: (011) 337-02-23 E nolum: dekanat@grf.bg.ac.rs www.gr...
27-12-2019
Документа
општа акта
AEICAH ITAT)EBMHCKOr (DAKYJITETA clear flpoitinp allaaaH Ky3MaH013141 YHIABEP3IITET Y BEOrPARY rPAB EBB HMI OAKYMET Eyneaap kpart‘a AnexcaRopa 73 11120 5eorpap„ P. Cp6mja Sax 35-42 TemPoth (011) 321-86-06, 337-01-02 Tene(pakc: (011) 337-02-23 E omom: dekanat@grf.bg.ac.rs www.grf.bg.ac...
26-12-2019
Документа
општа акта
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду од 14.11.2019. године (заведено под бројем 403/2 од 06.12.2019. године) одређени смо за референте по конкурсу расписаном за избор једног асистента – студента докторских сту...
20-12-2019
Документа
Избор у звања
YHI4BEP314TET Y BEOFPARY FPA1ABI1HCKM cbAKYTITET UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING bylleBap Kparba Anexcanoppa 73 11120 Beorpag, P. Cp6mja Fl. cimx 35-42 Tenedmil: (011)321-86-06,337-01-02 Tene4rauc: (011)337-02-23 E nourra: dekananegrf.bg.ac.rs www.grf.bg.ac.rs i...
17-12-2019
Документа
Правилници
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа: 1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година. 2. Једног АСИСТЕНТА...
16-12-2019
Документа
Остало
  ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду од 14.11.2019. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног асистента-студента докторских студија за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И Т...
13-12-2019
Документа
Избор у звања
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011