Институт за саобраћајнице и геотехнику

Обилазница око Београда, петља Орловача, 2009
Обилазница око Београда, петља Орловача, 2009
управник института
Сања М. Фриц, доцент
заменик управника
телефон
+381 11 3218 562
е - пошта
веб

Заводи и институти у склопу Грађевинског факултета оснивају се 1978.г. У њима се обједињује рад у науци и стручна делатност. Те године је формиран и Завод за саобраћајнице и геотехнику, који од 1985.г. мења назив у Институт за саобраћајнице и геотехнику. Њега чине сви наставници, сарадници и стручно особље Катедре за путеве, аеродроме и железнице и Катедре за грађевинску геотехнику. У овим областима стручна делатност је започета практично са оснивањем наше школе 1846.г. и траје у разним облицима до данашњих дана. У оквиру Института обједињене су активности сарадње са привредом у области планирања и пројектовања објеката нискоградње, високоградње, геотехничких и хидротехничких објеката са једне стране, и истраживања терена и лабораторијска испитивања са друге стране.

Активности наставника и сарадника Катедре за путеве, аеродроме и железнице у сарадњи са привредом, огледају се у изради пројеката конструкција свих врста путева и градских саобраћајница и реконструкција постојећих путева и коловозних конструкција, затим у изради пројеката аеродрома, железничких станица, објеката железничке инфраструктуре, линија и станица метроа, пројеката земљаних радова (насипа, усека, засека), галерија и тунела, потпорних зидова и пропуста, дренажа, уређења терена и слободних површина.

Истраживања у оквиру акредитоване Лабораторије за коловозне конструкције обухватају испитивања карактеристика угљоводоничних везива, испитивања каменог брашна и фракција каменог агрегата и испитивања асфалтних мешавина за изградњу коловозних конструкција на путевима и аеродромима.

У оквиру Катедре за грађевинску геотехнику обављају се следеће стручне делатности:

 •       Израда пројеката темеља свих врста објеката и заштите темељних јама; специфичних

         конструкција темеља - фундирања у сложеним геотехничким условима, фундирања на

         побољшаном тлу, комбинована плитка и дубока фундирања, динамички оптерећени

         темељи

•       Израда пројеката насутих брана и насипа, тунела и других подземних конструкција

         санација клизишта и других облика нестабилности терена

•       Израда пројеката и програма инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања

         терена

•       Израда геотехничких подлога као дела техничке документације за потребе

         урбанистичког планирања и за потребе пројектовања, изградње и конструкције

         саобраћајница, аеродрома, железничких станица, тунела, за фундирање мостова и

         вијадуката на саобраћајницама и сл.

•       Израда геотехничких подлога и студија за стамбену изградњу и јавне објекте, односно

         стамбена насеља и појединачне стамбене објекте, спортске центре, школе,

         обданишта, универзитетске центре, хотеле, објекте културе и индустријске објекте

         као што су: силоси, хале и постројења, темељи ветрогенератора, складишта,

         цистерне и резервоари

•       Израда инжењерскогеолошких и геотехничких подлога и студија за специфичне

         објекте: одлагалишта на површинским коповима, депоније комуналног отпада,

         дренажне системе, војне објекте и локације лежишта геолошко-грађевинских

         материјала

У акредитованој Лабораторији за механику тла се обављају сва стандардна лабораторијска  испитивања физичко-механичких особина тла: опити идентификације тла, опити испитивања параметара чврстоће, опити испитивања деформабилности (стишљивости) тла, опити испитивања водопропусности и опити испитивања збијености тла.

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011