Ранг листе

Да ли сте се пронашли?
Да ли сте се пронашли?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Коначна ранг листа 2022 - Грађевинарство

» Коначна ранг листа 2022 - Геодезија

» Коначна ранг листа 2022 - Геоинформатика
 

Ранг листа се формира на основу два критеријума: општег успеха у средњој школи (А) и успеха на пријемном испиту (Б).

Општи успех у средњој школи (А) добија се као збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. Општи успех А може да износи најмање 16 бодова, а највише 40. Број бодова А рачуна се уз заокруживање на две децимале.

Успех на пријемном испиту (Б) представља број бодова који кандидат оствари на пријемном испиту из математике. Највећи број бодова који се може је освојити је 60.

Резултат који кандидат оствари на тесту из математике изражава се у поенима (П) од 0 до 100. Успех на пријемном испиту Б добија се тада множењем броја поена П са 0.6, односно Б = 0.6П.

Укупан број бодова за ранг листу представља збир бодова А и Б: 

•   укупан број бодова = А + Б

Највећи могући укупан број бодова је 100.

 

Пример бодовања

•   просечне оцене из средње школе од I до IV разреда: 4.46, 4.28, 4.63, 4.75

•   општи успех у средњој школи: А = 2 × (4.46 + 4.28 + 4.63 + 4.75) = 2 × 18.12 = 36.24

•   резултат на пријемном испиту: П = 87

•   успех на пријемном испиту: Б = 0.6 × 87 = 52.20

•   укупан број бодова: А + Б = 36.24 + 52.20 = 88.44

 

Формирање ранг листе

После завршеног пријемног испита формира се прелиминарна ранг листа кандидата, и то посебна листа за студијски програм Грађевинарство, посебна листа за студијски програм Геодезија и посебна листа за студијски програм Геоинформатика. Коначна ранг листа формира се после решавања приговора на прелиминарну ранг листу.

Ранг листа је јединствена за све кандидате, без обзира на начин финансирања. Место на ранг листи и број укупно остварених бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину.

 

Критеријуми за упис

Кандидат може да се упише на терет буџета ако има најмање 51 бод и ако се налази на ранг листи до броја места расположивих за упис на терет буџета. 

Кандидат може да се упише као сaмофинансирајући ако има најмање 30 бодова и ако се налази на ранг листи до броја места расположивих за упис самофинансирајућих студената.

ВАЖНО: Ако се кандидат који је остварио право на упис на основу ранг листе не упише у предвиђеном року, и не појави се на прозивци, Факултет ће уместо њега уписати следећег кандидата на ранг листи. 

 

Жалбе на конкурс

Подношење жалби и њихово решавање врши се у стриктно одређеним терминима (видети календар конкурсних рокова). Неблаговремено поднете жалбе неће се разматрати.

Учесник на конкурсу може поднети жалбу на тачност објављених података, регуларност поступка конкурса, регуларност пријемног испита или на редослед кандидата на ранг листи. Жалба се подноси Комисији за упис преко Студентске службе. Приликом подношења жалби, са изузетком жалбе на тачност објављених података (име и презиме, име родитеља, студијски програм и успех у средњој школи), потребно је приложити доказ о уплати од 2.000,00 динара на жиро рачун Грађевинског факултета. Уплату вршити искључиво преко уплатнице која се добија на адреси prijemni.grf.bg.ac.rs. Ако је приговор оправдан, уплата се враћа. Комисија доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидати незадовољни решењем могу декану Факултета поднети жалбу на решење Комисије, у стриктно дефинисаним терминима (видети календар конкурсних рокова). Декан истог дана доноси коначно решење по жалбама.

После решавања жалби, утврђује се коначан број бодова и објављује коначна ранг листа.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011