Kатедре

Настава је организована по катедрама
Настава је организована по катедрама

Катедрe су основне наставно-научнe јединице Факултета. Оснивају се као јединице у функцији наставног и научног рада за једну или више сродних ужих научних области. Катедре обављају своје активности на свим врстама и нивоима студија, а њихов задатак је и да координирају наставни и научни рад у оквиру области. Распоред предмета по катедрама одређује Веће Факултета својом одлуком.

Чланови катедре су наставници, сарадници и истраживачи у научном звању који су у радном односу на Факултету и који обављају наставно-научни рад из истих или сродних ужих научних области. Катедру представља и руководи њеним радом шеф катедре који се бира на време од три године. Послове из свог делокруга катедра обавља на седницама.

 

Катедра (по статуту) :

•  предлаже програме предмета који су јој поверени

•  предлаже покретање поступка за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника

•  разматра предреферат и доставља Изборном већу своје мишљење о испуњености услова за предлагање расписивања конкурса за унапређење наставника и сарадника у више звање

•  предлаже састав комисије за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника

•  предлаже распоред наставника по предметима за сваки семестар

•  предлаже чланове комисије за одобравање теме за магистарску тезу, односно докторску дисертацију, и предлаже чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе, односно докторске дисертације

•  предлаже ангажовање гостујућих професора, професора емеритуса,  наставника и сарадника других факултета

•  разматра и предлаже одобравање учешћа чланова катедре у извођењу наставе на другим факултетима у земљи

•  прихвата предложену тему и текст задатка дипломског рада, одређује наставника за вођење дипломског рада и комисију за одбрану дипломског рада

•  даје мишљење о студијским програмима Факултета

•  подноси извештај о реализацији наставе и испита Већу Факултета најмање једном годишње

•  даје мишљење о програмима научних истраживања на Факултету

•  даје мишљење о научним радовима и научним пројектима у којима учествују наставници и сарадници катедре

•  стара се о редовном одвијању наставе, као и њеној покривености уџбеницима и потребном литературом

•  именује рецензенте уџбеника и других публикација, разматра и прихвата рецензије истих

•  подноси предлоге и извештаје из делокруга свог рада на захтев Већа Факултета и декана

•  даје мишљење о захтевима наставника и сарадника за одсуства у трајању преко 30 дана

•  обавља и друге послове који проистичу из делокруга катедре, односно у складу са овим Статутом и општим актима Факултета

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011