Метролошка лабораторија Института за геодезију

Topcon ТC 3 колиматор
Topcon ТC 3 колиматор
Општи подаци
шеф лабораторије
Олег Р. Одаловић, ванредни професор
телефон
011/3370 293
е - пошта
веб

Метролошка лабораторија Института за геодезију почела је са радом 21.01.1985. године, одмах након доношења Закона о мерним јединицама и мерилима из 1984. године. Овим Законом је први пут било регулисано питање (еталонирања) испитивања геодетских мерила – инструмената.

 

У оквиру досадашњег рада Метролошке лабораторије развијене су методе еталонирања геодетских мерних средстава као и анализа методе са оценом тачности. Проблематиком метрологије углова, дужине и других величина која се јавља током геодетских мерења, бави се тим стручњака са високом стручном спремом и научним звањем доктора наука.

 

Делатност лабораторије дефинисана је посебним метролошким прописима, упуствима за еталонирање мерила у геодезији и обухвата:

•     Обезбеђење и проучавање метролошких прописа, упутстава, поступака и интерних докумената

•       Обезбеђење и комплетирање опреме за еталонирање

•       Припрема и проверу исправности опреме за еталонирање и довођење у радно стање

•       Пријем мерила за еталонирање и евиденција у кљигу еталонирања мерила

•       Еталонирање мерила, утврђивање комплетности, исправности и др.

•       Утврђивање метролошких својстава и мерне несигурности

•       Израда и овера Записника о еталонирању мерила

•       Издавање уверења о еталонирању мерила

 

Специфичност остваривања метролошког обезбеђења геодетских инструмента и прибора, поред лабораторијских, подразумева и теренска мерења на еталонским базама и тест мрежама.

 

Лабораторија располаже свим техничким условима који омогућавају преношење јединица (за дужину, угао и фреквенцију) са секундарних еталона на радне еталоне и мерила која се јављају у геодетској пракси. Секундарни еталони се редовно еталонирајуи упоређују са примарним еталонима за дужину, угао, време и фреквенцију Дирекције за мере и драгоцене метале, чиме је обезбеђена следивост еталонирања и мерења до Међународног система мерних јединица (SI).

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011