Лабораторија за коловозне конструкције

Лабораторија за испитивање асфалтних мешавина
Лабораторија за испитивање асфалтних мешавина
Општи подаци
шеф лабораторије
Горан М. Младеновић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Област

Лабораторија за коловозне конструкције се бави испитивањем угљоводоничних везива, каменог материјала и асфалтних мешавина за изградњу коловозних конструкција на путевима и аеродромима. 

 

Испитивања

Испитивања обухватају емпиријске карактеристике, као и симулационе тестове и испитивања фундаменталних механичких карактеристика материјала.

 

Испитивање карактеристика угљоводоничних везива

•       стандардна испитивања емпиријских карактеристика угљоводоничних везива и то: тачке            

        размекшавања, пенетрације, тачке лома по Fraass-у, дуктилитета, релативне запреминске          

        масе, вискозитета, губитка масе загревањем, одређивање садржаја нерaстворљивих честица        

        у угљентетрахлориду, испитивање вискозитета битуменских емулзија

•       Испитивања реолошких карактеристика угљоводоничних везива која обухватају                        

         испитивање  оригиналног, као и краткотрајно и дуготрајно остарелог битумена:  

◊ одређивање динамичког вискозитета на високим температурама, 

◊ одређивање реолошких карактеристика битумена (модула смицања и фазног угла) на

   високим и средњим температурама,

◊ одређивање модула крутости на ниским температурама

 

Испитивања каменог брашна и фракција каменог агрегата

•       гранулометријски састав, индекс пластичности, индекс отврдњавања битумена, шупљине по        

        Rigden-у, садржај влаге, облик зрна, модул зрнавости, еквивалент песка, садржај органских        

        материја, упијање воде, запреминска маса, хабање зрна по методи “Los Angeles”,        

        прионљивост за битумен, постојаност према мразу         

 

Испитивање асфалтних мешавина

•       стандардна испитивања асфлатних мешавина: испитивање по методи Marshall-а,                        

         одређивање садржаја битумена, одређивање садржаја шупљина, одређивање стабилности и        

         течења мешавина, одређивање гранулометријског састава мешавина, одређивање      

         запреминске масе и привидне запреминске масе асфалтних мешавина

•       симулациони тестови: одређивање отпорности на колотраге опитом точком

•       испитивање фундаменталних механичких карактеристика асфалтних мешавина: отпорност        

         на трајну деформацију, отпорност на замор, одређивање динамичког модула, одређивање    

         модула крутости

 

Oпрема

Сва опрема коју поседује Лабораторија за коловозне конструкције по спецификацијама у потпуности одговара европским нормама за испитивање угљоводоничних мешавина на бази битумена:

 

Oпрема за испитивање емпиријских карактеристика битумена

•       Аутоматски уређај за испитивање тачке размекшавања по методи прстена и куглице, EN    

        1427

•       Аутоматски пенетрометар – уређај за испитивање дубине пенетрације, EN 1426

•       Fraass breaking point – уређај за испитивање тачке лома по Fraass-у, EN 12593

•       Дуктилометар - уређај за испитивање дуктилитета, EN 13703; EN 13589

 

Опрема за испитивање реолошких карактеристика битумена

•       Dynamic Shear Rheometer – уређај за динамичко смицање узорака битумена, ЕN    

        14470:2005; ASTM 7175-2005

•       Rotational Viscometer – уређај за одређивање динамичког вискозитета узорака битумена,          

        EN 13302:2006; ASTM D3381-05

•       Bending Beam Rheometer – уређај за одређивање модула течења при савијању

        призматичних узорака битумена, EN 14771:2005; ASTM D6648-2001

•       Rolling Thin Film Oven Test – уређај за крактоктрајно старење везива, EN 12607-1; ASTM    

        D2872-2004

 

Опрема за испитивање асфалтних мешавина

•       Marshall-ов набијач – уређај за збијање цилиндричних узорака асфалтних мешавина по      

        методи Marshall, EN 12697-30/2004; ASTM D6926-2006

•       Marshall-ова преса – уређај за испитивање стабилности и течења цилиндричних узорака

        асфалтних мешавина по методи Marshall, EN 12697-34/2004; ASTM D6927-2006

•       Аутоматски екстрактор – уређај за аутоматску екстракцију везива и просејавање  

        минералног материјала, EN 12697-1:2005; ASTM D2172-2005

•       Gyratory Compactor – уређај за збијање цилиндричних узорака асфалтних мешавина, EN  

        12697-31:2007; ASTM D4013-2005

•       UTM 25 – универзални уређај за испитивање цилиндричних узорака асфалтних мешавина:

◊ модула крутости, EN 12697-26:2004, Annex C; AASHTO TP62-03

◊ отпорности на трајну деформацију, EN 12697-25, test method A; AASHTO TP62-03

•       Simple Performance Tester – уређај за испитивање основних карактеристика асфалтних

        мешавина на цилиндричним узорцима:

◊ динамички модул, EN 12697-26:2004, Annex C; NCHRP 9-29

◊ динамички и статички опит течења (“flow time” и “flow number”), NCHRP 9-19

•       Four Point Bending Beam – уређај за испитивање призматичних узорака за одређивање:

◊ модула крутости, EN 12697-26:2004, Annex B; AASHTO TP8

◊ отпорности на замор, EN 12697-24:2007, Annex D; AASHTO TP8 

•       Wheel Tracking Device – уређај за испитивање отпорности асфалтних мешавина на трајну    

         деформацију - колотраге, EN 12697-22:2007

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011