Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију

Дигитална фотограметријска радна станица
Дигитална фотограметријска радна станица
Општи подаци
шеф лабораторије
Драган М. Михајловић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Основни задаци Лабораторије су извођење наставе, стручног и научноистраживачког рада из области фотограметрије, даљинске детекције и просторних информационих система. 

 

Захваљујући квалитетној опреми и великом искуству стеченом кроз значајан број реализованих пројеката из области терестричке и аерофотограметрије, ГИС-а, као и кроз дугогодишњи развој софтвера, Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију може са лакоћом реализовати и најсложеније задатке из области које покрива:

•      Терестричко снимање фасада, постројења, површинских копова и других објеката и

         израда дигиталних и ортофото планова као и 3Д модела

•       Обрада просторних података и израда геокодираних база података

•       Имплементација ГИС-а са развојем специјализованих софтверских апликација

•       Спровођење едукације и обуке из фотограметрије и ГИС-а

•       Консултантске услуге из области фотограметрије и ГИС-а

 

Лабораторија за фотограметрију располаже лиценцама за коришћење следећих фотограметријских софтверских система:

•      CDW -  Close Range Digital Workstation, дигитални фотограметријски систем за блиско-

         предметну фотограметрију фирме Rollei Fototehnic, Немачка

•      Rolleimetric MR2 – Multi-Image Photogrammetric System, фотограметријски систем за

         блиско-предметну фотограметрију фирме Rollei Fototehnic, Немачка

•      DMS – Desktop Mapping System, дигитални фотограметријски систем за аеро и блиско-

         предметну фотограметрију фирме Р-WЕЛ, Инц, САД

•      BINGO – Bundle Adjustment for Engineering Applications, програмски систем за блиско-

         предметну фотограметрију и просторну триангулацију укључујући тродимензионално

         изравнање геодетских мрежа, Немачка

 

Лабораторија за фотограметрију такође реасполаже са више лиценци софтверских пакета које су самостално развили чланови Лабораторије за фотограметрију, у периоду од 1986 до 2005. године. То су следећи следећи софтверски пакети:

BINEM - рачунарска подршка блокаеротриангулацији методом независних модела

PPCSoft - рачунарска подршка нумеричкој стереореституцији

MapSoft - интегрална рачунарска подршка технологији Дигиталног геодетског плана (прикуплљање, обрада и одржавање података, просторне анализе, катастарско одржавање планова, вишекориснички рад у рачунарској мрежи, чување геометрије, топологије и атрибута просторних података у стандардним релационим базама података- RDBMS)

DigiSoft - рачунарска подршка дигитализацији геодетских планова на дигитајзеру са софистицариним методама отклањања деформација подлога са визуелизацијом деформација и извештајима

DigiScan - рачунарска подршка дигитализацији скенираних геодетских подлога са софистицариним методама отклањања деформација подлога са визуелизацијом деформација и извештајима

SurfIng – софтвер за подршку дигиталном моделирању терена (верификација ДМТ података, формирање TIN-а, Bezier-ове сплајн закрпе, конструкција изохипси, интерполација висина у расутим тачкама и гриду, исцртавање подужних и попречних профила, рачунање запремина)

eKatastar – дистрибуција катастарских података путем Интернета/ интранета.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011