Лабораторија за конструкције

ВР-југ-1
ВР-југ-1
Општи подаци
шеф лабораторије
Зоран М. Мишковић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Лабораторија за конструкције је акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 од стране Акредитационог тела Србије – АТС решењем о акредитацији бр. 216 од 29.02.2012., а за послове испитивања – Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (грађевинске конструкције)

 

Обим акредитације

•       Мостови – SRPS U.M1.046:1984 – Испитивање мостова пробним оптерећењем уз

         мерење општих и локалних деформација, динамичких карактеристика и других

         механичких својстава

•       Конструкције и конструктивни елементи високоградње (плоче, греде, стубови, шипови,

         зидови, префабриковани елементи) – SRPS U.M1.047:1987 – Испитивање

         конструкција и елемената високоградње пробним оптерећењем и испитивање до

         лома. Мерење општих и локалних деформација, динамичких карактеристика, силе

         лома и других механичких својстава

•      Префабриковане гредице од глинених елемената – SRPS U.N8.030:1997 – Утврђивање

         носивости префабрикованих гредица од глинених елемената уз мерење општих и

         локалних деформација и силе лома

 

Теренска и лабораторијска испитивања спроводи обучено и искусно особље са опремом која се редовно сервисира и еталонира. У претходном периоду, Лабораторија је извршила велики број испитивања, како за потребе научних истраживања, тако и за трећа лица. Значајнија испитивања која је извршила Лабораторија за конструкције су:

•       Испитивање вертикалним пробним оптерећењем шипова Nо.-89L и Nо.-56 L ø900mm

         за потребе фундирања конструкције кранске стазе за lll-депонијску линију ПК-Дрмно

         у Kостолцу, према стандарду – SRPS U.M1.047, Наручилац: Привредно друштво

         ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ Костолац, јануар-март 2013 

•       Испитивање пробним оптерећењем конструкције моста Вијадукт Радничка – Југ –

         вишераспонска континуална мостовска конструкција укупне дужине L=311.5m – на

         делу Унутрашњег магистралног полупрстена – УМП у Београду, према стандарду –

         SRPS U.M1.046, Наручилац: Porr Bau GmbH Belgrade – Београд, децембар 2012.:

•       Испитивање пробним оптерећењем конструкција моста ГАЗЕЛА преко реке Саве у

         Београду према стандарду SRPS U.M1.046 (заједно са Институтом ИМС ад Београд)

         Наручилац: Мостоградња ад у реконструисању – Београд, јун-октобар 2012.:

 - Главне конструкције моста ГАЗЕЛА распона L=41.0 + 250.00 + 41.00=332.0 m 

 - Прилазне конструкције на левој обали (са стране Н.Београда / између оса 28 и 0) распона L=66.80m

 - Прилазне конструкције на десној обали (са стране Београда / између оса 0`и 30) распона L=66.80m

•       Испитивање пробним оптерећењем конструкција мостова на делу Унутрашњег

         магистралног полупрстена – УМП у Београду, према стандарду SRPS U.M1.046,

         Наручилац: Porr Bau GmbH Belgrade – Београд, јануар-јун 2012.

 - Друмског моста – дилатационе целине I1: 8.2-Sl1-Sl5 укупног распона  L=131.26m

 - Друмског моста – дилатационе целине I3: 8.2-Sd1-Sd5 укупног распона  L=138.99m

 - Друмског моста – дилатационе целине I2: Sl9-Sl14 укупног распона  L=128.81m

 - Друмског моста – дилатационе целине I4: Sd9-Sd14 укупног распона  L=134.69m

 - Друмског моста – дилатационе целине I5: Sl5-Sl9 укупног распона  L=107.80m

 - Друмског моста – дилатационе целине I6: Sd5-Sd9 укупног распона  L=107.40m

•       Испитивање носивости профилисаних челичних лимова према стандарду SRPS U.M•       

         1.047, Наручилац: Панкомерц д.о.о. – Пожега, септембар 2011.

•       Испитивање пробним оптерећењем конструкције Медицинског центра Крагујевац у

         Крагујевцу са испитивањем материјала, геометрије, постојаћег армирања и

         испитивањем тла, Наручилац: Министарство здравља Републике Србије – Јединица за

         Реконструкцију медицинских центара у Србији – Имплементација пројекта, август –

         септембар 2010.

•       Испитивање сигурносних једнокрилних врата на шаркама БОСАЛ димензија 950mm x

         2050mm према стандардима ENV 1627-1630 са одређивањем класе отпорности према

         ENV 1627-1999, Наручилац: БОСАЛ – собна и сигурносна врата д.о.о. Београд,

         децембар 2008.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011