Лабораторија за комуналну хидротехнику и квалитет вода

Јонски хроматограф са аутосемплером
Јонски хроматограф са аутосемплером
Општи подаци
шеф лабораторије
телефон
011/3218-557
е - пошта
веб

Област истраживања

•       Анализа физичко хемијских параметара квалитета вода: пијаће воде, подземних и

         површинских вода, отпадних вода

•       Лабораторијски тестови коагулације, флокулације, таложења, адсорпције и

         филтрације

•       Теренски тестови коагулације, флокулације, таложења, адсорпције и филтрације

 

Испитивања која се обављају у Лабораторији

•       У оквиру одређивања квалитета воде испитују се следећи физичко хемијски

         параметари: pH, електропроводљивост, суспендоване материје, укупне растворене    

         материје, остатак жарењем растворених материја, губитак жарењем растворених

         материја, алкалитет, укупна тврдоћа, карбонатна тврдоћа, амонијум јон, нитрати,

         нитрити, ортофосфати, укупни фосфор, сулфати, хлориди, сулфиди, калцијум,

         магнезијум, ХПК из K2Cr2O7, БПК (манометрска метода)

•       Спектрофотометријско одређивање катјона и анјона

•       Одређивање садржаја катјона и анјона методом јонске хроматографије

•       У оквиру лабораторијских тестова коагулације, флокулације, таложења, адсорпције и

         филтрације користи се апаратура за JAR тест, сорпционе колоне и пилот модел

         филтра

 

Опрема којом располаже Лабораторија

•       Јонски хроматограф за анјоне и катјоне (861 Advanced Compact IC MSM II for anions /

         861 Advanced Compact IC for cations), Metrohm AG

•       Спектрофотометар HACH LANGE type LPG422.99.00001

•       Теренски анализатор квалитета воде HACH DR-EL/4

•       WTW Multi340i/Set, уређај за мерење pH, електропроводљивости и раствореног

         кисеоника (преносни, са три сонде)

•       Лабораторијски и теренски турбидиметар HACH2100P

•       Lovibond OxDirect BSD BOD - Апаратура за одређивање БПК5

•       Термо комора - инкубатор Velp Scientifica  tip FTC 90 (90/88 L bruto/neto) ARF 866

•       Орбитални шејкер HEIDOLPH tip ROTAMAX 120

•       Серијска мешалица Jar Tester FC6S - VELP Scientifica

•       SHIMADZU електронска вага са дигиталном показивањем type BL-2200H, 2200g/0.01g

•       Аналитичка електронска вага са дигиталном показивањем type CHYO

•       Сушница SALVIS-Luzern

•       Пећ за жарење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011