Кратко о нама

Овде можете погледати брошуру о нашем факултету. 

Грађевинарство спада у најстарије људске делатности чији корени сежу у почетке наше цивилизације. Грађевински факултет Универзитета у Београду је школа са дугом традицијом: 2018. године обележило се 70 година од доношења Уредбе о издвајању Техничког факултета Универзитета у Београду у самосталну Техничку велику школу. Обележило се и 172 године високошколске наставе из области грађевинарства и геодезије у Србији. У том дугом периоду, програми и организација наставе стално су усклађивани са потребама струке, захваљујући пре свега значајном учешћу наставника Факултета у пројектовању и изградњи грађевинских објеката у земљи и иностранству, као и непрекидном научном и стручном усавршавању у сарадњи са образовним и стручним институцијама широм света. 

Грађевински факултет у Београду од његовог оснивања завршило је преко 13.790 дипломираних грађевинских и геодетских инжењера, 1188 мастер инжењера, 553 магистара наука, 57 специјалиста и 356 доктора наука. 

Данас делатност грађевинских и геодетских инжењера обухвата пројектовање и грађење мостова, путева, тунела, аеродрома, пловних путева и пристаништа, подземних грађевина, инфраструктуре, стамбених, јавних, спортских и других објеката, планирање и изградњу насеља, премер, картирање и уређење земљишта, као и руковођење грађењем, производним грађевинским погонима и предузећима. По својој садржини, значају и обиму ово су сложени, одговорни, али и креативни послови.

Грађевинарство и геодезија на значајан начин утичу на целокупан развој друштва, како као образовне области тако и применом у пракси (изградња насеља, инфраструктуре, брана, индустријских постројења, уређење речних корита, екологија, катастар, комасација и др.). У складу са тим, и циљеви Факултета су вишеструки: образовни, научноистраживачки и друштвени.

Грађевински факултет развија образовну делатност кроз три нивоа студија, у оквиру шест студијских програма и својих матичних области. У научноистраживачком раду Факултет настоји да сачува висок квалитет и реноме који има у регионалним оквирима. Факултет активно учествује у дефинисању квалификационих оквира у матичним дисциплинама и усаглашавању услова у области образовања са надлежним струковним удружењима и организацијама, у циљу унапређења компетенција свршених студената и пружања неопходног знања за њихово укључивање у професионалну праксу.

 

Најважнији развојни циљеви Факултета су:

 

•      Унапређење квалитета рада на Факултету ради достизања међународно признатих

       стандарда у области високог образовања грађевинских и геодетских инжењера

•      Побољшање научноистраживачког и стручног рада на Факултету у циљу укључивања

       резултата рада у образовни процес

•      Унапређење статуса Факултета у систему квалификација, организације студијских

       програма, финансирања и услова за избор наставника

•      Унапређење међународне сарадње у области наставе и научних истраживања као и

       успостављање сарадње са домаћим и страним професионалним организацијама и

       удружењима

•      Развој нових студијских програма и програма за образовање током професионалне

        активности

•       Едукација наставника и ненаставног особља и увођење система квалитета

•       Сарадња са институцијама и организацијама заинтересованим за резултате

        истраживања у области грађевинарства и геодезије

•       Остваривање међународног признавања квалификација и диплома стечених на

        Факултету

 

Сви запослени на Грађевинском факултету у Београду предано раде на испуњењу наведених циљева.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011