Теорија конструкција 1 [б2м3к1]

Студијски програм
Грађевинарство
Врста и ниво студија
основне академске студије
Статус предмета
обавезни
ЕСПБ
6
Условни предмети
Бр. часова активне наставе - недељно
предавања
вежбе
други облици наставе
студијски истраживачки рад
3
2
0
0
Методе извођења наставе
Структура оцене - максималан број бодова 100
колоквијуми
семестрални
усмени
писмени
остало
50
10
50
40
0
Циљ предмета

Стицање знања која су неопходна за одређивање сила и померања статички одређених и статички неодређених носача, као и знања неопходних за примену савремених компјутерских програма у анализи конструкција.

Исход предмета

Одређивање сила у пресецима и померања код статички одређених и статички неодређених пуних и решеткастих носача услед сталног оптерећења применом класичне статике конструкација. Срачунавање матрице крутости штапа, матрице крутости система штапова и вектора еквивалентног оптерећења  код носача у равни. Одређивање вектора померања и вектора сила на крајевима штапа. Примена програма TOWER за одређивање утицаја услед сталног оптерећења.

Садржај предмета

Теоријска настава:

 

I СТАТИЧКИ ОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ: Основне једначине линеарне теорије правог штапа. Равни линијски носачи. Реакције и силе у пресецима статички одређених носача: носачи који се састоје од једне кинематички круте плоче, носачи који се састоје од две кинематички круте плоче, лук са три зглоба, лук са затегом, ланци плоча, вишеспратни и приземни оквири, решеткасти носачи. Одређивање померања пуних и решеткастих носача применом принципа виртуалних сила. Дијаграми померања пуних и решеткастих носача. Статичко-кинематичка аналогија штапа. Статичко-кинематичка аналогија носача.

 

II СТАТИЧКИ НЕОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ: Метода сила. Одређивање сила и померања статички неодређених носача.  Континуални носачи.

 

III МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА: Носачи у равни. Основне деформцијски непознате величине носача. Матрица крутости, матрица трансформације и вектор еквивалентног оптерећења штапа типа k и штапа типа g константног пресека. Матрица крутости система штапова - поступак кодних бројева. Условне једначине и решење. Одређивање сила у пресецима. Ортогонални носачи. Симетрични носачи. Примена програма TOWER.

 

Практична настава:

 

Вежбе прате материју са предавања кроз изабране примере.

 

Консултације -  2 часа недељно

Рад у рачунском центру - 2 часа - примена програма TOWER.

 

Литература

М. Петронијевић: Теорија конструкција 1, Грађевински факултет, 2013. (предато за штампу) Петронијевић, В. Рацић: Збирка испитних задатака из Теорије конструкција 1, ГК 2006.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011