Requested query:  
found 2218 results
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ I. Расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа за: 1. Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО...
12-06-2024
Документа
конкурси
ЗБОРНИК РАДОВА 5. српски конгрес о путевима, 30-31. мај 2024. PROCEEDINGS 5th Serbian Road Congress, May 30-31, 2024 Издавач Српско друштво за путеве “Via-Vita” Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд За издавача Душан Савковић, дипл. инж. грађ. Уредници проф.др Владан Тубић Доц.др Сања Фриц, ...
05-06-2024
Документа
зборници радова
NEXT GEN PROJECT RISK MANAGEMENT ABSTRACT Iron triangle of project management represents the three key constraints under which projects are planned and executed – scope, cost, and schedule. Balancing the three project constraints is one of the fundamental abstractions upon which many projec...
05-06-2024
Документа
Остало
YHMBEP3IITET Y 6E0113A1AY ITABEBVIHCKIell (DAKY/1TET YHVIBEP314TET Y BEOITATLY -rPAThEBVHCKV OAKYLITET 5p.23)2S 2- 31 -OS 20 .rog. BEOrPAP, Eynesap vparba Anemcgrippa 73 11PABIlf1H1,1K nnaHmpaity, cnpoBobeity nocrynKa ii npatieHpy HaapweFba yroeopa jaBI-114M Ha6amantia m Ha6aBKa...
05-06-2024
Документа
Правилници
страна 1 од 7 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 29. 2. 2024. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИДРОТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦ...
31-05-2024
Документа
Избор у звања
V ;... 06ABEWTErbE o Ha41-1HY np1-1jase 1-1cn1-1Ta y npB0M jyHCKOM 1,1cn1-1TH0M poKy WK0/lCKe 2023/24. f0A"1He OA 27.05.2024. f0A1-1He A0CTYnaH je pacnopeA 111cn111Ta y npsoM jyHCKOM 111cn111TH0M poKy 111 oMoryneHa np1-1jasa 1-1cn111Ta nYTeM nopTana 3a np111jasy 111cn111rn. 6narospeMeHa np11...
29-05-2024
Документа
обавештења
YHOBEP3OTET Y BE01 -PAU -FPAIDEBOHCKVI cDAKY_DTET EP. 23. 05. 2024 20 .rog. BEOrpAg Byneeap KparEa ArteKcafrippa 73 CTATYT YFIMBEP3MTETA Y BEOIPAP,Y IPAT,E131,1FICK01 CDAKYTITETA Beorpag, maj 2024. mg. • • I _ ' 1 - -I - le al •-••-•-•-••• 111.114-9111 • ...
23-05-2024
Документа
Акта
Школска 2024/2025. година               УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ        Информатор  о конкурсу за упис у прву годину   основних академских студија  Школска 2024/2025. година              Београд  Мај 2024.    Информације о упису:  www.grf.bg.ac.rs  Служба за студентск...
22-05-2024
Документа
Остало
Образац ШВ-20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Закон о званичној статистици „Службени гласник РС“, број 104/09. Републички завод за статистику Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних и нетачних података на члану 52. Закона о званично...
21-05-2024
Документа
Остало
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011