Уписни рок

Постани и ти грађевински или геодетски инжењер
Постани и ти грађевински или геодетски инжењер

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија расписује Универзитет у Београду за све факултете у његовом саставу (видети www.bg.ac.rs). Постоје два конкурсна рока: јунски и септембарски. Други конкурсни рок се организује ако се у првом року не попуне расположива места. Календар јунског рока дат је у прилогу. Календар септембарског рока биће накнадно објављен уколико после јунског рока преостане слободних места за упис. 

Студент основних студија уписује се у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије („буџетски студент“) ако се налази на ранг листи у оквиру предвиђеног броја за буџетске студенте, или у статусу студента који сам плаћа школарину („самофинансирајући студент“) ако се налази на ранг листи испод броја предвиђеног за буџетске студенте. 

 

 Број расположивих места

Студијски програм

Буџет

Самофинан­сирање

Грађевинарство

240

100

Геодезија и геоинформатика

40

20

 

Одлуком Владе Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (3 места) и студенте са инвалидитетом (3 места). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима остваре право уписа студенти по афирмативним акцијама.

 Школарина за самофинансирајуће студенте

У школској 2019/2020. години школарина за држављане Републике Србије износи 100.000,00 динара а за стране држављане 1800 €.

 Поступак конкурисања и уписа -укратко-

Пријављивање на конкурс: подношење потребних докумената (виде­ти у прилогу).

Полагање пријемног испита из математике. Пријемног ис­пи­та могу се ослободити кандидати са наградама на такмичењима из математике (ви­де­ти При­јемни испит).

Формирање ранг листе: листа се формира на основу успеха из сред­ње школе и на пријемном испиту (видети Ранг листе).

Упис: предаја неопходних докумената и добијање индекса (видети Потребни обрасци).

 

 Календар првог (јунског) конкурсног рока за школску 2018/2019.

 

 

 

20.-22. јун

9:00 – 15:00

Пријављивање кандидата (Студ. служба)

22. јун 

18:00

Објављивање распореда полагања пријемног испита по салама (огласна табла и сајт). Кандидати су обавезни да провере тачност објављених података

25. јун

9:00– 12:00

Подношење жалби на тачност објављених података (Студ. служба)

25. јун

14:00

Доношење решења по жалбама

26. јун

8:45

Прозивање кандидата (испред сала за полагање)

 

9:00 – 12:00

Пријемни испит из математике (по салама)

27. јун

18:00

Објављивање прелиминарне ранг листе (огласна табла и сајт)

28. јун   

9:00 – 15:00

Подношење примедби на ранг листу (Студ. служба)

29. јун

12:00 – 15:00

Доношење решења по приговорима

 

   

30. јун

9:00 – 12:00

Подношење жалби Декану на решење комисије (Студ. служ.)

 

1. јул

2. јул

3-4. јул 

14:00 – 15:00

9:00

9:00 – 15:00

Декан доноси решења по жалбама

Објављивање коначне ранг листе (огласна табла и сајт)

Упис кандидата који су се рангирали у оквиру буџетске квоте  и кандидата који су се рангирали у оквиру квоте за самофинансирање а имају укупно мање од 51 бод (Студ. служба)

5. јул 

10:00

Прозивка кандидата

Прво се обавља прозивка кандидата који су се рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се уписали закључно са 5. јулом. Затим се прозивају редом кандидати са ранг листе док се не попуне сва буџетска места. Прозивка кандидата са ранг листе наставља се редом и попуњавају се одобрена самофинансирајућа места. Прозивка се обавља посебно за сваки студијски програм. Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се да је одустао од уписа.

   након прозивке Упис студената (Студ. служба) 

6. јул

 

 

6. јул

 

9. јул

10:00 – 14:00

 

 

15:00

 

 10:00 - 14:00

Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из математике на другим техничким факултетима у случају да остане слободних места (Студ. служба)

Објављивање ранг листе кандидата који су положили
пријемни испит из математике на другим техничким
факултетима

Упис кандидата који су положили пријемни испит из
математике на другим техничким факултетима према
објављеној ранг листи (Студ. служба)

 

Други (септембарски) конкурсни рок

Други конкурсни рок одржава се само ако се у првом конкурсном року не попуне сва расположива места за упис. Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва расположива места, календар другог конкурсног рока биће објављен на сајту факултета по његовом усвајању на нивоу Универзитета у Београду.

Ко може да конкурише за упис

За упис у прву годину основних студија на ГРФ могу да кон­ку­ри­шу сви држављани Републике Србије који имају завршену четворогодишњу средњу школу.

Упис држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству

Држављанин РС који је у школској 2019/20. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана пријаве на факултет није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року и за њих су планирана додатна 3 места за упис (према Одлуци Владе РС).

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине (мора имати потписану изјаву) из суседне земље у школској 2019/20. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин РС, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. 

Упис страних држављана

Страни држављани могу да конкуришу за упис у прву годину ос­нов­­них студија под истим условима као и грађани Србије, али се могу уписати само у статусу самофи­нансирајућих студената током целог школовања. Страни држављани подносе нос­трификована сведочанства из претходног школовања. Посебан услов за упис странаца јесте знање српског језика (за које се доноси доказ) и обезбеђено здравствено осигурање.

Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом уписа студената са инвалидитетом.

Упис припадника ромске националне мањине применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом уписа припадника ромске националне мањине.

Пријављивање

Пријављивање на конкурс подразумева подношење Пријавног листа и потребних докуме­на­та Служби за сту­дент­ска питања (соба 118 на првом спра­ту у згради Фа­култе­та).

Приликом предаје докумената кандидату се оверава Потврда о при­јави и на њој се уписује број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је понесе са собом на по­ла­гање пријемног испита.

Кандидати подносе на увид оригинална доку­мен­та, а предају фо­то­ко­пи­је. Фотоко­пије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

Шта је потребно за пријављивање на конкурс

•     Попуњен пријавни лист

•     Потврда о пријави са попуњеним првим делом

•     Правила о одржавању пријемног испита својеручно потписана од стране кандидата

•     Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

•     Диплома о положеном завршном односно матурском испиту.

•     Извод из матичне књиге рођених.

•     Пасош (за кандидате који нису државњани Републике Србије)

•     Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм) на жиро рачун Грађевинског факултета.

УПЛАТУ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО УПЛАТНИЦЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА НА АДРЕСИ prijemni.grf.bg.ac.rs. Накнада за пријаву на конкурс на оба студијска програма износи 8.000,00 динара.

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству под­но­се нос­три­фикована школска сведочанства стечена у ино­стран­ству или потврду да су започели поступак нострификације.

Страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификовану диплому о завршеној четворогодишњој средњој школи, а приликом уписа дужни су да доставе потврду о знању ср­пског језика и потврду о здравственом осигурању за школску годину коју уписују.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011