др Владан М. Кузмановић
библиографија
Ознака [M]: вредновање научних резултата по годинама
Тезе
 • Владан Кузмановић (2007) Прилог термичком прорачуну гравитационих брана од ваљаног бетона. PhD thesis. Универзитет у Београду, Грађевински факултет. [M71]
 • Владан Кузмановић (1998) Методе прорачуна лучних брана. [M72]
Међународни часописи
 • Stevanovic Vladimir D, Gajic Aleksandar Dj, Savic Ljubodrag M, Kuzmanovic Vladan, Arnautovic Dusan B, Dasic Tina P, Maslovaric Blazenka, Prica Sanja, Milovanovic Bojan (2011) Hydro energy potential of cooling water at the thermal power plant. APPLIED ENERGY. 88 (11), pp.4005-4013. DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.04.003 [M21]
 • Savic Ljubodrag M, Kapor Radomir S, Kuzmanovic Vladan, Milovanovic Bojan (2014) Shaft spillway with deflector downstream of vertical bend. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT. 167 (5), pp.269-278. DOI: 10.1680/wama.12.00111 [M23]
 • Kuzmanovic Vladan, Savic Ljubodrag M, Mladenovic Nikola (2013) Computation of Thermal-Stresses and Contraction Joint Distance of RCC Dams. JOURNAL OF THERMAL STRESSES. 36 (2), pp.112-134. DOI: 10.1080/01495739.2013.764795 [M23]
 • Kuzmanovic Vladan, Savic Ljubodrag M, Stefanakos John (2010) Long-term thermal two- and three-dimensional analysis of roller compacted concrete dams supported by monitoring verification. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING. 37 (4), pp.600-610. DOI: 10.1139/L10-004 [M23]
 • Savic Ljubodrag M, Kuzmanovic Vladan, Milovanovic Bojan (2010) Ski jump design. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT. 163 (10), pp.523-527. DOI: 10.1680/wama.900052 [M23]
 • Kuzmanović V. and Savić Lj. and Mladenović N. (2015) Thermal-stress behaviour of RCC gravity dams. FME Transactions. 43 (1), pp.30-34. DOI: doi:10.5937/fmet1501030k [M24]
Међународне конференције
 • V.Kuzmanovic and Lj.Savic and M.Stanic (2016) INVITED LECTURE: Flood Control Of Tailings-Dam Reservoirs. Modern Civil Engineering Practice. () [M31]
 • B. Milovanovic and A.I. Muganda and V. Kuzmanovic and Lj. Savic (2017) Seismic Hydrodynamic Load Analysis. Proceedings of 17th International Symposium of MASE. (), pp.446-453. [M33]
 • V. Kuzmanovic and Lj. Savic and M. Stanic (2017) Rudnik Tailings-Dam Spillway Restoration. Proceedings of 4th Congres of Macedonian Committee on Large Dams. (), pp.227-236. [M33]
 • Јосиповић Ј. and Миловановић Б. and Кузмановић В. and Савић Љ. (2016) Анализа температура у телу бране Бајина Башта на основу података мерења. 41. Научно-стручни скуп Одржавање машина и опреме. () [M33]
 • V.Kuzmanovic and V.Kokovic and M. Spremic (2016) Revitalization Of Zvornik Hydropower Plant. Proceedings of 6th International Conference Civil Engineering Science & Practice. () [M33]
 • Јосиповић Ј. and Ашкрабић М. and Кузмановић В. and Мирковић М. and Госпавић Р. and Тодоровић Г. (2016) Температуре у брани и акумулацији Бајина Башта у периоду 1995-2015. 4. Међународна конференција "Савремена достигнућа у грађевинарству". () [M33]
 • Јосиповић Ј. and Миловановић Б. and Кузмановић В. and Капор Р. and Савић Љ. and Зиндовић Б. (2016) Анализа учесталости и трајања узорковања хидродинамичког оптерећења на физичком моделу. 4. Међународна конференција "Савремена достигнућа у грађевинарству". () [M33]
 • Јосиповић Ј. and Брајовић Љ. and Кузмановић В. and Миловановић Б. and Тодоровић Г. and Маловић М. (2016) Поузданост пијезометара на брани Бајина Башта на основу података осматрања. 41. Научно-стручни скуп Одржавање машина и опреме. () [M33]
 • D. Knezevic and N Lilic and D. Nisica and M.Stanic and V.Kuzmanovic (2015) Using Previously Polluted Sites For Waste Storage, Prahovo Phosphogypsum Storage Case Study Prahovo Phosphogypsum Storage Case Study. Proceedings of 5th International Symposium Mining And Environmental Protection. (), pp.356-365. [M33]
 • A. Radevic and V. Kuzmanovic and Z. Miskovic (2015) Influence Of Vibrations During Concrete Setting On Its Physical And Mechanical Properties. Proceedings of 16th International Symposium of MASE. () [M33]
 • Kuzmanovic V. and Savic Lj. and Mladenovic N. (2013) Thermal Behaviour And Transversal Joint Distance Computation For Gravity RCC Dams. Proceedings of Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics. () [M33]
 • B. Milovanovic and V. Kuzmanovic and Lj. Savic (2011) Stresses in the upstream cutoff zone of concrete gravity dams. Proceedings of 14th International Symposium of MASE. () [M33]
 • V. Stevanovic and A. Gajic and Lj. Savic and V. Kuzmanovic and D. Arnautovic and T.Dasic and B. Maslovaric and S. Prica and B. Milovanovic (2010) Hydro Energy Potential of Cooling Water at the Thermal Power Plant. Proceedings of the InternationalConference Power Plants. () [M33]
 • Kuzmanovic V. and Savic Lj. (2009) Computation of Transversal Joint Distance for Gravity RCC Dams. Proceedings of 13th International Symposium of MASE. (), pp.239-246. [M33]
 • Kuzmanovic V. and Savic Lj. (2009) Long-term Thermal Behaviour of Gravity RCC Dams. Proceedings of 13th International Symposium of MASE. (), pp.247-254. [M33]
Домаће монографије
 • Јанковић Љиљана, Савић Љубодраг, Ђикановић Весна, Плавшић Јасна, Кузмановић Владан и Јовановић Миодраг (2020) Рибље стазе. Универзитет у Београд, Грађевински факултет. [M41]
 • Кузмановић В. (2016) Термички напони и дужине ламела код брана од ваљаног бетона, Поглавље у Монографији "Савремени проблеми теорије конструкција". Универзитет у Београду - Грађевински факултет и Универзитет Црне Горе - Грађевински факулетет. [M41]
 • Vladan Kuzmanović and Ljubodrag Savić (2016) Brane od valjanog betona. Univerzitet u Beogradu Građevinski fakultet. [M41]
 • Љ. Савић and Б. Миловановић and В. Кузмановић and Д. Коматина (2010) HIDROSOFT-софтверска подршка за пројектовање хидротехничких грађевина. Универзитет у Београду - Грађевински факултет. [M41]
 • П. Петровић and В. Кузмановић (2009) Хидротехничке конструкције, Примери примене VI (са теоријом), друго издање. Универзитет у Београду - Грађевински факултет. [M41]
Домаћи и М53 часописи
 • В. Кузмановић and Љ. Савић and М. Станић (2017) Проблеми евакуације великих вода из јаловишних акумулација. Водопривреда. () [M51]
 • Б. Миловановић and А. Муганда and В. Кузмановић and Љ. Савић (2017) Прорачун сеизмичких хидродинамичких оптерећења. Водопривреда. () [M51]
 • Љ. Савић and Р. Капор and В. Кузмановић and Б. Миловановић (2012) Одређивање димензија шахтног прелива емпиријским једначинама. Водопривреда. 44 (258-260), pp.141-154. [M51]
 • Љ. Савић and В. Кузмановић and Т. Дашић and Б. Миловановић (2011) Могућност коришћења хидропотенцијала воде за хлађење термоелектрана. Водопривреда. 43 (249-251), pp.39-48. [M51]
 • Б. Миловановић and В. Кузмановић and Љ. Савић (2011) Напонско стање у зони узводног зуба гравитационе бетонске бране. Водопривреда. 43 (249-251), pp.23-32. [M51]
 • В. Кузмановић and Љ. Савић and Б. Миловановић (2010) Статичка анализа степенастог прелива са одбојном гредом на прегради Јелезовац. Водопривреда. 42 (246-248), pp.181-187. [M51]
 • Љ. Савић and В. Кузмановић and Б. Миловановић and Н. Росић (2010) Степенасти прелив са одбојном гредом. Водопривреда. 42 (246-248), pp.175-181. [M51]
 • В. Кузмановић (2009) Температурно поље у гравитационим бранама од ваљаног бетона. Грађевински календар. 41 (), pp.202-235. [M51]
 • Љ.Савић and Б. Миловановић and В. Кузмановић (2006) Процена положаја и димензија ерозионе јаме ски одскока. Водопривреда. 36 (222-224), pp.181-187. [M51]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић and Б.Миловановић (2005) Примена ваљаног бетона у изградњи брана - IV део Грађење, контрола квалитета и економски аспекти. Водопривреда. 37 (213-215), pp.95-110. [M51]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић and Б.Миловановић (2004) Примена ваљаног бетона у изградњи брана - III део Пројектовање. Водопривреда. 36 (211-212), pp.405-420. [M51]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић and Б.Миловановић (2003) Примена ваљаног бетона у изградњи брана - I део. Водопривреда. 35 (203-204), pp.231-248. [M51]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић and Б.Миловановић (2003) Примена ваљаног бетона у изградњи брана - II део Компоненте и особине ваљаног бетона. Водопривреда. 35 (205-206), pp.371-385. [M51]
 • В. Кузмановић (1999) Анализа напонско-деформацијског стања лучних брана у фази Главног пројекта. Водопривреда. 31 (177-182) [M51]
 • В. Кузмановић (1998) Анализа напонско-деформацијског стања лучних брана у нижим фазама пројектовања. Водопривреда. 30 (175-176) [M51]
Домаће конференције
 • В.Кузмановић and В.Коковић and М. Спремић (2016) Реконструкција сифона у Хидроелектрани Зворник. Зборник радова са Симпозијума Друштва грађевинских конструктера Србије. () [M63]
 • Josipović J. and Milovanović B. and Kuzmanović V., Savić Lj. (2015) Analiza opterećenja od uzgona za branu "Bajina Bašta" na osnovu podataka osmatranja. Zbornik radova 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju. () [M63]
 • Milovanović B. and Zindović B. and Vojt P. and Kapor R. and Kuzmanović V. and Savić Lj. (2015) Zavisnost hidrodinamičkih prtisaka u slapištu od suženja stepenastog brzotoka. Zbornik radova 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju. () [M63]
 • Milovanović B. and Zindović B. and Vojt P. and Kapor R. and Kuzmanović V. and Savić Lj. (2015) Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od veličine stepenika stepenastog brzotoka. Zbornik radova 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju. () [M63]
 • Б. Миловановић and В.Кузмановић and Љ.Савић (2012) Параметарска анализа напона у зони узводног зуба гравитационе бетонске бране. Зборник радова са Симпозијума Друштва грађевинских конструктера Србије. () [M63]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић and Б.Миловановић (2010) Преграда Јелезовац степенасти прелив са одбојном гредом. Зборник радова са 13. Конгреса Друштва грађевинских конструктера Србије. () [M63]
 • С. Стојков and Д. Дивац and В. Кузмановић (2008) Технологија и организација изградње бране Боговина од ваљаног бетона. I конгрес СДВБ. () [M63]
 • В.Кузмановић and Љ.Савић (2008) Нумеричка анализа термичког понашања брана од ваљаног бетона. I конгрес Српског друштва за високе бране. () [M63]
 • Љ.Савић and Б.Миловановић and В.Кузмановић (2008) Прорачун ски одскока. I конгрес Спрског друштва за високе бране. () [M63]
 • Љ.Савић and Б.Миловановић and В.Кузмановић (2006) Процена положаја и димензија ерозионе јаме ски одскока. 14. Саветовање Југословенског друштва за Хидрауличка Истраживања. () [M63]
 • Љ. Савић and Б. Миловановић and В. Кузмановић and Д. Коматина (2003) Excel апликације у пројектовању хидротехничких грађевина. Зборник радова Другог конгреса ЈДВБ. () [M63]
 • В. Кузмановић and Љ. Савић and Б. Миловановић (2003) Развој и особине брана од ваљаног бетона. Зборник радова Другог конгреса ЈДВБ. () [M63]
 • Љ.Савић and Б.Миловановић and В.Кузмановић and Д.Коматина (2002) Софтвер за димензионисање и обликовање хидротехничких грађевина. 13. Саветовање Југословенског друштва за Хидрауличка Истраживања. () [M63]
 • Б. Батинић and В. Кузмановић and С. Мелентијевић (2001) Примери неодржавања хидротехничких објеката. Зборник радова Другог саветовања Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката. () [M63]
 • Б. Батинић and В. Кузмановић and С. Мелентијевић (2000) Статичко-хидраулички проблеми анкерних блокова код дистрибутивних цевовода. Зборник радова Симпозијума ЈДГК. () [M63]
 • В. Кузмановић (1998) Поређење метода прорачуна лучних брана у фази идејног пројекта. Симпозијум о операционим истраживањима. () [M63]
 • В. Кузмановић (1997) Сеизмички прорачун непреливне ламеле гравитационе бетонске бране са неинјектираним разделницама. Симпозијум о операционим истраживањима. () [M63]
Патенти
 • В. Кузмановић and Љ. Савић and Б. Миловановић and Р. Капор (2010) Евакуациони објекат са степенастим преливом, испустом и умирујућим базеном са одбојном гредом. ID 5968. [M92]
 • Љ. Савић and В. Кузмановић and Б. Миловановић and Р. Капор and Т. Милановић (2010) Енергетско коришћење енергије тока расхладне воде на термоелектранама. ID 5971. [M92]
 • Љ. Савић and Р. Капор and Б. Миловановић and В. Кузмановић (2010) Двоструки бочни прелив. ID 5969. [M92]
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011