Инжењерска хидрологија [гха3их]

Студијски програм
Грађевинарство
Врста и ниво студија
основне академске студије
Статус предмета
обавезни
ЕСПБ
5
Условни предмети
Бр. часова активне наставе - недељно
предавања
вежбе
други облици наставе
студијски истраживачки рад
2
2
0
0
Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Структура оцене - максималан број бодова 100
колоквијуми
семестрални
усмени
писмени
остало
20
30
0
40
10
Циљ предмета

Упознавање са хидролошким прорачунима и моделима и њиховом везом са примењеним хидротехничким дисциплинама.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну израду хидролошких студија и припрему хидролошких подлога за планирање и пројектовање хидротехничких објеката и водопривредних система.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Увод. Хидролошки прорачуни у хидротехници и водопривреди. Хидролошки модели: поделе, намене. Појмови рачунских киша и рачунских протока. Рачунске кише (зависности ИТП, рачунски хијетограми). Прорачун ефективне кише (методе одређивања губитака). Јединични хидрограм. Синтетички јединични хидрограми. Рационална метода. Примери сложенијих хидролошких модела. Билансне методе прорачуна за разне водопривредне гране. Специфичности урбане хидрологије. Анализа великих вода. Анализа малих вода. Хидролошке студије и водопривредна основа (план управљања сливом). Примери из праксе.

Практична настава:

Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Јовановић, С. (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

2. Јовановић, С. (1975) Параметарска хидрологија, ЈДХ, Београд.

3. Јовановић, С. и  Радић, З.М. (1991)Задаци из хидрологије, Научна књига и Грађевински факултет, Београд.

4. Вукмировић, В. и Павловић Д. (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

5. Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988) Applied Hydrology, McGraw Hill.

6. Lynsley, R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.H.L. (1982) Hydrology for Engineers, McGraw Hill.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011