Хидраулика 1 [гха3х1]

Студијски програм
Грађевинарство
Врста и ниво студија
основне академске студије
Статус предмета
обавезни
ЕСПБ
7
Бр. часова активне наставе - недељно
предавања
вежбе
други облици наставе
студијски истраживачки рад
3
3
0
0
Методе извођења наставе

Класична предавања и вежбања и вежбања у хидрауличкој лабораторији.

Структура оцене - максималан број бодова 100
колоквијуми
семестрални
усмени
писмени
остало
30
20
50
30
0
Циљ предмета

Упознавање основних принципа и закона хидраулике.  Упознавања са мерењима, мерном техником и обрадом резултата кроз лабораторијска вежбања

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну израду хидруличких прорачуна и анализа, које су потебне за за планирање и пројектовање хидротехничких објеката и водопривредних система

Садржај предмета

Теоријска настава:

Основни појмови у хидраулици. Течење у цевима. Отпори трења и локални отпори. Пумпе и турбине. Кавитација. Течење у отвореним токовима. Једнолико струјање. Благо променљиво неједнолико течење. Благо променљиво неједнолико течење у каналу. Благо променљиво неједнолико течење у природном водотоку. Хидраулички скок. Нагло променљиво неједнолико струјање. Истицање испод уставе. Преливање преко прага, оштроивичног прелива, прелива практичног профила. Слапиште. Преливи: кружни, бочни, са ски одскоком, степенастим брзотоком. Струјање у порозној средини. Основни појмови. Дарсијев закон.  Примена дарсијевог закона на једнодимензионална струјања. Филтрација кроз насуту брану. Суфозија и флуидизација.

 Вежбања:

Вежбе се састоје од решавања десет задатака и мерења у хидрауличкој лабораторији.

Литература

Р. Капор: Хидраулика, Универзитет у Београду – Грађевински факултет,Београд, 2011.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011