Хидрологија [гха2х]

Студијски програм
Грађевинарство
Врста и ниво студија
основне академске студије
Статус предмета
обавезни
ЕСПБ
7
Условни предмети
Бр. часова активне наставе - недељно
предавања
вежбе
други облици наставе
студијски истраживачки рад
4
1
0
0
Методе извођења наставе

Аудиторна предавања са и без презентационе технологије. Методске јединице праћене су рачунским примеримаи примерима из праксе. Часови вежбања користе се за објашњења 7 индивидуалних зада-така које струденти решавају код куће, а 8 часова намењено је организацији 4 континуалних провера.

Структура оцене - максималан број бодова 100
колоквијуми
семестрални
усмени
писмени
остало
50
10
10
20
10
Циљ предмета

Упознавање са хидролошким циклусом и Хидрологијом као фундаменталном  и примењеном дисциплином Хидротехнике и Водопривреде. Упознавање са областима Хидрометеорологије, Хидрометрије, Детерминистичке и Стохастичке хидрологије. Овладавање методама мерења и обраде хидролошких података, анализама водног  биланса и водног режима коришћењем биласних и статистичких метода и њиховом применом у оквиру хидротехничких дисциплина.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостално сакупљање, мерење и обраду хидролошких података (природних карактеристика, хидрометеоролошких и процесних параметара), за израду климатских, метеоролошких и хидролошких студија и припрему хидролошких подлога за планирање, пројектовање, изградњу и управљање хидротехничким објектима и водопривредним системима.

Садржај предмета

Увод у хидрологију (дефиниција и област изучавања; хидролошке поддисциплине; место и улога у оквиру хидротехнике и водопривреде; хидролошки циклус; хидролошки подаци и информациони систем, хидролошки и водопривредни биланс; показатељи водног резима). Хидрометеорологија (дефиниција и значај, атмосфера, сунчево зрачење, температура воде, ваздуха и земљишта, влажност ваздуха, атмосферски притисак, ветар, испаравање, падавине, глобалне и локалне климатске промене). Хидрометрија  (осматрачке мреже, обрада природних каракте-ристика слива, мерење и обрада дубина, водостаја, нивоа, падова, брзина, протицаја, израда  и коришћење хидро-лошких прегледа, дијаграма и карата водног биланса у хидротехници и водопривреди).Статистичка хидрологија (појам и типови процеса; циљеви и услови примене; методе емпиријских и теоријских анализа; формирање узорака и одређивање статистика; теоријске расподеле за прекидне и континуалне случајне променљиве - оцене параметара, тестирање хипотеза; дијаграми и папири вероватноће; интервали поверења; примене код анализа метеоролошких и хиодролошких анализа средњих, великих и малих вода; мултиваријационе и регионалне анализе; анализе утицаја глобалних и локалних промена хидролошког режима).

Вежбе:Елаборат састављен од 7 индивидуалних рачунских вежби које прате предавања

Литература

1. Јовановић, С. (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд

2. Јовановић, С. (1987) Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађ. фак., Београд

3. Јовановић, С. и  Радић, З.М. (1991)Задаци из хидрологије, Научна књига, Београд

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011