Requested query:  
found 768 results
1 ПРОФЕСОР др ПЕТАР С. ПЕТРОВИЋ, дипл. грађ. инж. Професор Петар Петровић је један од најугледнијих пројектаната високих брана у Србији и бившој Југославији.Учествовао је у пројектовању најзначајнијих брана и хидролектрана изграђениху СФРЈ, као и великог броја објеката у иностранст...
14-11-2018
Документа
Остало
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента - студента докторских студија за уже научне области Одређивање гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и Моделирање и менаџмент у ...
13-11-2018
Документа
Избор у звања
У оквиру пројекта „Wat-Qual”, из групације европских пројеката H2020, у коме је Грађевински факултет један од партиципаната, докторанди са Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство су провели 18 дана у Амстердаму (Холандија). Студијски боравак је реализован у компанији “Waternet...
09-11-2018
Документа
обавештења
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНО ВЕЋЕ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 13.09.2018. године одређени смо за чланове Комисије за припрему извештаја no расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Примена информа...
05-11-2018
Документа
Избор у звања
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВEЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 80. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС" бр. 110/05, 50/06, 18/10 и 112/15) и члана 58. став 1. тачка 35. Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Настав...
02-11-2018
Документа
Избор у звања
x - close
! Optimized for Firefox, Chrome and IE 9+           LuAn-011